Euro lub euro

Oil-Finder from EUROLUB - always the right oil. Eurolube è un marchio della Rilub S.p.a. che dal 1990 produce lubrificanti per il mercato nazionale ed estero Print All Pages. Print Current Page. Print Range 31/08/2018 . COMEÇOU O MÊS DE ANIVERSÁRIO EURO LUB Baterias, óleo e filtros com preços imperdíveis. Baterias a partir de 145,99, Heliar por 256,90, baterias de 60 amperes blindada por 159,99, e muito mais !!! não perca, a hora é agora! Eurolube is a brand of Rilub Spa that since 1990 produces lubricants for the national and foreign market. Today we boast a significant presence in the sector and we are the fifth Italian company for amount of lubricant produced. Waterless Clean & Shine. Statistics show that the average driveway car wash uses more than 125 gallons or 454 liters of drinking water. EUROLUB’s new disinfectants range. We are proud to announce that EUROLUB is now ready and able to provide disinfectant products in the shortest time possible from our production plant in Eching, near Munich. Euro 2020 party Lub zos. EURO 2020 football kev sib tw yuav staged nyob rau hauv 13 lub zos nyob ib ncig ntawm cov teb chaws Europe. lub Euro 2020 party lub zos yog: Euro 2020 pib tawm on 12th Lub rau hli ntuj 2020. Yog tsis muaj ib lub party lub teb chaws rau Euro 2020 thiab daim pib uas muaj nyob rau tag nrho cov Euro 2020 ua si los ntawm koj football kav lub cev los ntawm UFW qws. Kwv yees li 2.5m daim pib teem rau muab muag rau cov kiv cua Купить Eurolub Gearfit EP00/000 (смазка для централизованных систем), 5л в Украине на Eurolub.ua ☎ +38 (097) 707-05 ...

Przegląd Partii - Liga Polskich Rodzin

2020.09.14 09:26 BalQn Przegląd Partii - Liga Polskich Rodzin

W trakcie przygotowywania tego przeglądu jego obszerność powiększyła się ponad przewidywania, a zarazem nie chciałem ciąć materiału w moim przekonaniu potrzebnego do zrozumienia całościowego obrazu LPR – zdecydowałem się zatem na pewien podział: główny post dotyczy kwestii programowych i ideowych Ligi z różnych lat, natomiast w komentarzach pod postem znajdzie się wykonany przeze mnie opis działań politycznych LPR w ujęciu chronologicznym.
PROGRAM PARTII. Na sam początek przytoczę ciekawsze punkty z dostępnych na stronie internetowej LPR – której prezesem od października 2009 r. jest Witold Błażak – założeń programowych ruchu. Wydaje mi się, że dla czytelników Przeglądu Partii program partii to zazwyczaj najważniejszy element opisu. Owe ,,Założenia Programowe’’ zostały uchwalone 21 października 2017 r.:
,,1. Jako Naród powstały na fundamencie chrześcijaństwa opowiadamy się za zorganizowaniem życia zbiorowego naszego Państwa w zgodzie z etyką katolicką, gdzie prawo stanowione odzwierciedla moralne wzorce z nią zgodne, stąd musi być chronione najbardziej podstawowe prawo człowieka, jakim jest obrona życia od poczęcia do naturalnej śmierci, zaś małżeństwo – rozumiane, jako związek mężczyzny i kobiety – i rodzina, jako podstawowa komórka społeczna, znajdują się pod ochroną i opieką Państwa. Uznając autonomię władzy świeckiej i duchowej jesteśmy przeciw klerykalizacji państwa – co dotyczy także stanowienia prawa, którego nie determinuje religia – a z drugiej strony odrzucamy próby podporządkowania sobie religii przez Państwo. Prawem i obowiązkiem Kościoła jest recenzowanie władz świeckich z punktu widzenia etycznych zasad stanowionego i przestrzeganego prawa.
 1. Wychowanie dzieci jest obowiązkiem i prawem rodziców, natomiast Państwo, poprzez szkoły i inne instytucje, pomaga rodzicom, zaś w kwestiach spornych, choćby nauczania prywatnego czy indywidualnego, ostateczna decyzja należy do rodziców. Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli jest podstawowym obowiązkiem Państwa. W sposób szczególny dotyczy to dzieci i młodzieży, stąd z wielką bezwzględnością i stanowczością muszą być tępione wszelkie próby demoralizacji i antychrześcijańskiej indoktrynacji (typu genderyzm, feminizm, socjalizm).
 2. Fundamentalną i główną rolą Państwa jest zabieganie o kompleksowe bezpieczeństwo polskich rodzin ze szczególnym uwzględnieniem demograficznej przyszłości Narodu, co musi prowadzić do wdrażania i upowszechniania systemów polityki prorodzinnej w dziedzinie własności, spadków, podatków, finansów, polityki społecznej, budownictwa, bankowości, kredytów, służby zdrowia itd. Najlepsza inwestycja w przyszłość, to promocja normalności, jaką jest zdrowa rodzina, czyli priorytetem Państwa musi być wspieranie postaw moralnych kosztem patologicznych. Koniecznie trzeba docenić ogromną rolę kobiet (żon, matek, babć) w rodzinie i społeczeństwie, stąd warto spowodować, aby ich praca zarobkowa była dobrowolnym wyborem, a nie ekonomicznym przymusem.
 3. Własność, to podstawa nie tylko niezależności i samodzielności gospodarczej, ale także zdrowia społecznego i obywatelskiej odpowiedzialności. Bardzo ważną rzeczą jest wzmacnianie, propagowanie i wspieranie, poprzez politykę podatkową, finansową i gospodarczą, postaw aktywności gospodarczej, praktyki samozatrudnienia się we własnej firmie, czy budowania się i zamieszkania na własnej działce, we własnym domu. Uwłaszczenie Polaków, to droga do niezależności, samodzielności i wzrostu odpowiedzialności za własną rodzinę oraz za wspólne dobro, jakim jest Państwo. Poprzez obserwację i naśladownictwo tych zdolniejszych, pracowitszych, bogatszych wzrasta motywacja pozostałych, następuje mobilizacja generująca proces dołączania do nich, czyli równania wzwyż, czym zapewniany jest postęp ogółu. Generalną rolą państwa jest tworzenie zewnętrznych i wewnętrznych ram dla realizacji wolności obywatelskiej. Chcemy państwa europejskiego w zakresie wyłącznie pomocniczej, a nie totalnej roli państwa.
 4. Gospodarka wolnorynkowa powinna być celem, ponieważ im mniej ingerencji Państwa, tym mniej ono kosztuje, a więc potrzeba mniej podatków. Generalnie Państwo powinno dążyć do zmniejszania swej roli w gospodarce, czyli do maksymalnej prywatyzacji, co nie wyklucza konieczności zachowania pod kontrolą strategicznych dziedzin takich jak: energetyka, przemysł zbrojeniowy, kolej, drogi itp. Maksymalne uproszczenie i obniżenie obciążeń podatkowych dla przedsiębiorców i obywateli – aby umożliwić maksymalne zatrudnienie eliminujące bezrobocie, ograniczenie kosztów funkcjonowania Państwa, by osiągnąć zrównoważenie jego budżetu – to droga i cel, zarówno do ograniczenia szarej strefy, jak i do wzrostu dochodów Polaków oraz Państwa. Kluczową rolę w rozwoju i umacnianiu pozycji naszej gospodarki powinna odgrywać polska myśl techniczna, promująca i zachęcająca do innowacyjności i nowatorskich rozwiązań oraz patentów inspirowanych i motywowanych badaniami naukowymi, jak również tworzeniem dobrego klimatu dla polskiej zaradności i pomysłowości, co powinno skutkować tworzeniem „polskich marek”. Takie wolnościowe i prorozwojowe podejście do gospodarki pozwoli na ekspansję polskich produktów na rynki światowe, wzrost eksportu i polskich wpływów w dziedzinie handlu międzynarodowego. Stąd istnieje konieczność zwiększenia nakładów na naukę i wynalazczość, aby poprawić niechlubną pozycję Polski w Europie, jeżeli chodzi o procentowy udział w PKB na powyższy cel.
 5. Priorytetowym i wyłącznym zadaniem Państwa jest prowadzenie odpowiedzialnej polityki zagranicznej, co w sytuacji geopolitycznego usytuowania Polski ma szczególnie ważne znaczenie. Położenie między Niemcami a Rosją, na skraju euroatlantyckiego sojuszu militarnego (NATO) – ze szczególną i niezbędną rolą USA – i zachodnioeuropejskich struktur gospodarczych (UE) – jako aktywny ich członek – w sposób szczególny obliguje do trwałości i skuteczności dyplomatycznych działań wzmacniających oraz ugruntowujących naszą pozycję, jako ważnego czynnika w polityce europejskiej, a przez to również światowej. Dążyć musimy do trafnych i sprawiedliwych rozwiązań w sytuacjach kryzysowych. Musimy być odporni na sugestie i działania szkodzące naszym interesom. Ponieważ dziedzina polityki zagranicznej jest szczególnie mocno osadzona w realiach współczesności, stąd tak groźne i niebezpieczne – szczególnie w polskim położeniu – jest opieranie jej na oderwanych od rzeczywistości wyobrażeniach, ahistorycznych formułach, czy pobożnych życzeniach.
 6. Bezwzględną i konieczną prerogatywą Państwa musi pozostać zdolność tworzenia pieniądza, co jest jedną z najważniejszych cech państwa suwerennego, stąd zdecydowanie opowiadamy się przeciw wejściu Polski do strefy euro, co byłoby jednoznaczne z likwidacją złotówki i oddaniem nie tylko dużej części suwerenności obcym, ale także naszych rezerw dewizowych „pod opiekę” Europejskiego Banku Centralnego we Frankfurcie. Generalnie opowiadamy się za jak najniższą państwową stopą kredytową, tak, aby wspierać rozwój nowych polskich przedsiębiorców, na dogodnych warunkach pożyczać małym podmiotom, co powinno budować i stabilizować polską gospodarkę.
 7. Koniecznym warunkiem zasady sprawiedliwości w Państwie musi być niezależność władzy sądowniczej od wykonawczej, czyli przestrzeganie trójpodziału władzy, oraz równość wszystkich obywateli wobec prawa. Ważną sprawą jest zmiana optyki patrzenia w relacji: ofiara – przestępca. Zadaniem Państwa i zasady sprawiedliwości jest w takim wypadku rozpatrywanie spraw z perspektywy ofiary, a nie przestępcy. Trzeba koniecznie uwzględnić sprawdzony fakt, że skuteczne ściganie oraz nieuchronność kar za nawet małe przestępstwa, czy chuligańskie wybryki, hamuje wzrost tych poważniejszych. Ogólną zasadą i przesłaniem, wynikającym z działań organów bezpieczeństwa i sprawiedliwości Państwa musi być lęk ewentualnych przestępców przed konsekwencjami, a nie lęk społeczny przed przestępcami, co można zagwarantować przez nieuchronność i proporcjonalność kar w stosunku do przestępstw oraz warunki ich odbywania.
 8. Kluczową rolę w naszych priorytetach politycznych odgrywa wielka odpowiedzialność za polskie rolnictwo, co wiąże się z zasadniczą potrzebą Narodu, jaką jest maksymalna samowystarczalność żywnościowa. Znakomita jakość i uznana w świecie marka polskich produktów spożywczych daje ogromne możliwości do szerokiej wymiany handlowej w tej dziedzinie. Doskonale wiemy, jak ważną rolę odgrywają w dziedzinie rolnictwa warunki, na które rolnik zupełnie nie ma wpływu, a o których decyduje Państwo, takie jak: podatki, wolny rynek, również dla handlu ziemią, cła, kursy walut, itd., co musi być uwzględniane i brane pod uwagę w całokształcie polityki Państwa w kontekście specyfiki rolnictwa.
 9. Polityka społeczna i jej organiczny związek z polityką gospodarczą, to konieczny warunek programu narodowego. Im bardziej przejrzyste są zasady gospodarowania, proste procedury i niższe podatki, tym więcej ludzi gospodarujących na swoim, otwierających firmy, samodzielnych, posiadających nieruchomość, dorabiających się własną pracą, tym sprawniej funkcjonuje całe Państwo. Im więcej będzie promocji oraz wspierania normalności i zdrowych rodzin, tym mniej będzie potrzebnych domów dziecka, domów poprawczych, więzień i domów starców. Mniej będzie narkomanii, alkoholizmu, bezdomności, przestępstw. Inwestycja w zdrową rodzinę, to najlepsza recepta na przyszłość narodu. W dziedzinie pomocy społecznej opowiadamy się za stosowaniem zasady pomocniczości (subsydiarności), czyli pomocy umiejscowionej jak najniżej (gmina, parafia), więc jak najbliżej znanej i widocznej potrzeby, stąd najskuteczniejszej, która pozwala trafnie docierać do rzeczywiście potrzebujących’’.
IDEE PARTII. Przytoczę teraz kilka konkretnych pojęć, którymi LPR posługiwała się począwszy od utworzenia w 2001 r. i przy których chyba nadal trwa. Ustalenie już na samym początku, co konkretnie dla tej partii oznaczał na przykład ,,naród polski’’, jest kluczowe dla późniejszego wywodu – wszelkie kwestie gospodarcze i społeczne Liga będzie poruszała z odniesieniem się do tego, jakie znaczenie mają one dla narodu (czy gospodarka sprzyja prawdziwym Polakom? jaką rolę powinna pełnić kobieta w narodzie polskim? czy mniejszości narodowe, etniczne, religijne i seksualne są wrogami polskiej racji stanu?), bo też jej elektorat zazwyczaj nie interesował się zbytnio konkretnymi rozwiązaniami dla polskiej gospodarki, ufając zamiast tego niemalże populistycznym sloganom.
Dwoma kluczowymi dla LPR pojęcia są ,,naród’’ (rozumiany jako organiczna wspólnota Polaków o etniczno–kulturowym charakterze – uwzględnia przy tym również Polaków żyjących poza granicami państwa, którzy w podzięce za ich uwzględnienie powinni promować interesy Polski w aktualnych krajach zamieszkania) i ,,państwo’’ (rozumiane jako polityczna reprezentacja narodu). Na ,,naród’’ składają się trzy podstawowe elementy: ,,ludzie, ich tożsamość narodowa i zajmowane przez nich terytorium’’. ,
,,Rodzina’’ – złożona z kobiety i mężczyzny spełniających role zgodne z psychiczno-fizycznymi cechami swoich płci – to według LPR podstawowa komórka społeczna narodu i integralna część, która umożliwia jego egzystencję i rozwój poprzez prokreację utrzymującą ciągłość biologiczną, wychowywanie Polaków zgodnie z dobrymi wzorami, przekazanie im przed dorosłością niezbędnej wiedzy i umiejętności oraz kreowanie popytu i uczenie oszczędności.
Kobieta odgrywa wyjątkową rolę w światopoglądzie LPR – ze względu na inną od mężczyzny konstrukcję psychiczno-emocjonalną uznaje się ją za istotę o lepiej rozwiniętych zmysłach oraz bardziej wrażliwą, troskliwą i opiekuńczą, lecz ze względu na te cechy niezdolną do oddzielenia rozumu od emocji. Ze względu na wspomniane powyżej cechy przeznaczona jest jej rola wiernej żony i matki troszczącej się o innych członków rodziny – Liga popierała przede wszystkim te kobiety, które dla domowych obowiązków zrezygnowały z zawodowych aspiracji (miało to mieć ,,pozytywne’’ skutki: zwolnienie miejsc pracy dla bezrobotnych mężczyzn, ograniczenie wydatków publicznych na żłobki i przedszkola), z czym wiązało się kilka jej propozycji.
Najważniejszym był pomysł zasiłku wychowawczego wypłacanego z budżetu państwa, początkowo dla wszystkich kobiet, później tylko dla wychowujących czwórkę lub więcej dzieci mających poniżej 16 lat (zasiłek miał pierwotnie wynosić 10% średniej krajowej dla matki z jednym dzieckiem, 25% dla matki z dwójką dzieci, 50% – z trójką, 100% – z czwórką i więcej; średnia krajowa wynosiła w momencie zgłoszenia projektu w 2005 r. 2400 zł brutto). Postulowano także odprowadzanie przez państwo do ZUS składek emerytalnych i wprowadzenie dodatków emerytalnych dla niepracujących kobiet. Dla pracujących matek proponowano wydłużenie urlopu macierzyńskiego o 10 tygodni w stosunku do obowiązujących wówczas przepisów oraz prawne zagwarantowanie ochrony dla kobiet powracających do pracy po urlopie macierzyńskim i wychowawczym z możliwością przekazania ojcu dziecka części urlopu macierzyńskiego w przypadku konieczności nagłego powrotu matki do pracy.
,,Państwo’’ powinno mieć w przekonaniu tej partii charakter narodowy zamiast obywatelskiego – według LPR oznacza to, że podczas korzystania z praw politycznych należy kierować się przede wszystkim interesem dominującego narodu, wobec którego państwo zachowuje służebną postawę. ,,Suwerenność’’ państwa to natomiast ,,możliwość samodzielnego stanowienia prawa i decydowania o własnej polityce przez państwo polskie, bez obowiązku uwzględniania interesów i wpływów innych podmiotów politycznych’’. Dokumenty programowe Ligi z początku lat dwutysięcznych precyzowały, że ,,podstawowym celem każdego polskiego programu jest obrona suwerenności Polski jako państwa niepodległego’’.
Polska to według LPR ,,kraj bardzo jednolity ludnościowo’’ i pozbawiony zatem ,,większych konfliktów etnicznych i wyznaniowych’’ – Liga nie uznaje mniejszości etnicznych, stawiając zamiast tego w ich miejsce mniejszości religijne (dlatego też wyznanie stanowi dla LPR jedną z kluczowych kwestii – działacz LPR, Maciej Giertych, napisał nawet pewnego razu, że katolicyzm stanowi istotę polskości, a w 2008 r. LPR sprzeciwiała się uznaniu przez Polskę Kosowa, tłumacząc, że to atak na chrześcijaństwo i tworzenie miejsca dla cywilizacji islamu [dla przykładu artykuł ,,Jeśli albańskie Kosovo, to Wileńszczyzna dla Polaków’’ na stronie internetowej LPR]). ,,Europa’’ to natomiast ,,kontynent Państw, które są własnością swoich Narodów’’, zaś wymarzoną formą integracji europejskiej jest ,,Europa Ojczyzn/Suwerennych Państw Narodowych’’ (zamiast federalizacji współpraca polityczna, gospodarcza i kulturowa niepodległych państw narodowych, szanujących wzajemnie swoje prawa, tożsamość i różnorodność).
Według LPR głównymi przeciwnikami Polski na arenie międzynarodowej są w większym stopniu Niemcy (których rosnące ambicje mają stanowią zagrożenie dla pozostałych krajów Unii Europejskiej, a których wysiedleńcy z czasów wojny grożą Polsce żądaniami zwrotu mienia) i w nieco mniejszym Rosja (europoseł LPR Wojciech Wierzejski mówił, że ,,obcy, wróg jest niczym innym jak wrogiem – Niemiec, Moskal’’, a Maciej Giertych pisał: ,,Bazując na doświadczeniach z historii, w największym skrócie można powiedzieć, że Rosja zawsze starała się podporządkować sobie Polskę, a Niemcy starały się nas wykorzenić [ausrotten] albo przez germanizację, albo przez eksterminację. Ta bolesna prawda utrudnia normowanie sąsiedzkich stosunków. Przy każdej okazji we wzajemnych relacjach powraca niepokój, że te odwieczne sentymenty dojdą do głosu w przyszłości’’).
Inne zagrożenie dla polskości stanowią imigranci, lecz nie wszyscy – w celu wyjaśnienia tej zawiłej kwestii niezbędne jest spojrzenie LPR na kwestię cywilizacji. Wydaje mi się, że ta myśl z artykułu ,,Cywilizacja łacińska’’ Macieja Giertycha w numerze ,,Opoki w kraju’’ z lutego 2017 r. dobrze wyjaśnia, co ludzie powiązania z tym ruchem rozumieją pod tym pojęciem: ,,Multi–kulti to ewidentnie nieudany projekt. Teza, iż różne cywilizacje mogą żyć w zgodzie, przenikać się i wzajemnie się wzbogacać nie sprawdziła się. Zgodnie z nauką [Feliksa] Konecznego dziś na świecie jest 9 cywilizacji (w kolejności starożytności): chińska, bramińska, żydowska, tybetańska, numidyjska (Berberzy), turańska (Rosja, Turcja), bizantyńska (Prusy, Serbia), łacińska (zachodnio–europejska) i arabska. Nie ma możliwości by się one zjednoczyły’’. Giertych w taki oto sposób opisał cywilizację łacińską, do której wedle LPR należy Polska (jest to przy okazji całkiem dobry ogólny wykład poglądów środowiska powiązanego z LPR przynajmniej do roku 2017):
,,Przede wszystkim postuluję jawną współpracę państw i narodów cywilizacji łacińskiej. Trzeba wejść w porozumienia na bazie zasad cywilizacji łacińskiej. Nie chodzi tu o stworzenie jednego wspólnego państwa. Wręcz przeciwnie, chodzi o podtrzymanie zasady, że państwa są narodowe i mają swoją odrębną tożsamość, nie kwestionowaną przez sąsiadów. Pierwszą i podstawową zasadą łączącą te państwa i narody winna być treuga Dei, zasada, że nie prowadzi się wojen między tymi państwami, a spory załatwia się przez negocjacje. […] Cywilizacja łacińska szanuje świadomość narodową. […]
Następną zasadą, która musi łączyć państwa i narody cywilizacji łacińskiej jest uznawanie jednej i tej samej etyki w życiu prywatnym, zbiorowym, państwowym i międzynarodowym. Etyka musi być jedna i musi obowiązywać we wszystkim, co się robi. […] My musimy mieć jedną etykę do wszystkich spraw. Mało tego. Musimy postulować etykę totalną, która ma obowiązywać we wszystkich działaniach, we wszystkich dziedzinach.
O jaką etykę chodzi? Oczywiście o etykę opartą na prawie naturalnym. Najbardziej wyraża ją Kościół katolicki. Wiele krajów protestanckich nie zdaje sobie z tego sprawy, że w zasadzie hołdują etyce opartej na prawie naturalnym. Dziś nieraz obserwujemy, że do prawa wpisywane są treści niezgodne z prawem naturalnym. Dotyczy to też krajów katolickich. Ale proszę zwrócić uwagę, że prawa gejów, eutanazję, czy aborcję uzasadnia się tolerancją, sprawiedliwością, równością, wolnością itd., a więc kryteriami etycznymi, a nie interesem państwa, wolą władcy, czy odmiennością etyki wobec obcych. Myślenie prawodawców jest łacińskie, ale świadomość etyczna ułomna. Z prawa stanowionego żadna etyka się nie wyłoni. Z błędnego prawa może się tylko wyłonić stan amoralny, czy wręcz acywilizacyjny. […]
Oczywiście w cywilizacji łacińskiej dążymy do tego, by prawo, zakazy i nakazy, uwzględniały prawo naturalne, by były zgodne z etyką. Stale zmieniamy prawo, by jak najlepiej uzgodnić je z etyką. Nie wolno nam czynić zła, nawet jeżeli prawo pisane na to pozwala. Jeżeli prawo jest defektowe, to obowiązuje etyka przed prawem. […]
Istotą państwa cywilizacji łacińskiej jest posiadanie dualizmu prawnego, prawa państwowego i prawa prywatnego. Prawo prywatne polega na tym, że różne instytucje powstają dobrowolnie i piszą swoje prawa, a państwu nic do tego. Dotyczy to partii politycznych, stowarzyszeń zawodowych, uniwersytetów, prywatnych szkół, zrzeszeń etnicznych czy stanowych, różnych organizacji, których mnogość jest jedną z cech cywilizacji łacińskiej. To właśnie rozumie się pod pojęciem wolności i nic innego. Prawo państwowe reguluje sprawy ogólne, dotyczące wszystkich obywateli. Prawo jednostki, rodziny, czy danej grupy kończy się tam, gdzie zaczyna prawo innej. To, jakie struktury ma szkolny związek filatelistyczny, czy sportowy, względnie Centrala Związków Zawodowych, bądź Sorbona, nie powinno państwa obchodzić. Podobnie państwo nie powinno się wtrącać w to, jak funkcjonują zrzeszenia religijne, kościoły, zakony, parafie i diecezje. […] W państwach cywilizacji łacińskiej obowiązuje wolność religijna. Każdy jednak, również imigrant innowierca, musi szanować obowiązujące prawo państwowe np. zabraniające zabijania kogokolwiek, niewolnictwa, stosunków płciowych z nieletnimi, czy kobiecego obrzezania. […]
W cywilizacji łacińskiej uznajemy dwie władze, świecką i duchową. Kościoły nie powinny dążyć do klerykalizacji państwa. To by prowadziło do gromadności, a tymczasem cywilizacja łacińska opiera się na personalizmie, bez sakralizacji cywilizacji […] Tymczasem w cywilizacji łacińskiej chodzi o to, by ani państwo nie ingerowało w pracę Kościołów, ani Kościoły w pracę państwa. […] To oczywiście nie zwalnia Kościołów z obowiązku precyzowania co jest, a co nie jest etyczne. Władza ustawodawcza potrzebuje takich wskazówek do swej codziennej pracy. Dążymy do poprawiania wszystkiego i chcemy to robić zgodnie z etyką. W tym i tylko w tym leży supremacja władzy duchowej nad świecką.
Przy okazji warto podkreślić, że konkubinat, czy kohabitacja to sprawa prywatna, natomiast małżeństwo, to sprawa publiczna, a więc państwowa. Państwo musi chronić instytucję małżeństwa, a do cudzołóstwa się nie wtrącać. Dożywotnia monogamia to fundament cywilizacji łacińskiej. Na żadną stałą, czy seryjną poligamię, zgody być nie może.
[…] W cywilizacji łacińskiej jest dualizm prawny, równolegle funkcjonuje prawo państwowe i prawo prywatne. To promuje życie organiczne społeczeństwa, podczas gdy dyktat państwa daje mechanizację i ubezwłasnowolnia społeczeństwo.
By społeczeństwo dobrze funkcjonowało, sądownictwo musi być niezależne od władzy wykonawczej. Nie może podlegać woli rządzących. Tylko cywilizacja łacińska to zapewnia. Wszelkie próby ingerencji władz w sądownictwo, czy prokuraturę to przejawy wpływów cywilizacji obcych.
[…] W naszej cywilizacji obowiązuje zasada pomocniczości. Jak najwięcej spraw ma być załatwianych na jak najniższym szczeblu. Co może zrobić gmina, niech się nie wtrąca powiat, co może zrobić powiat, niech się nie wtrąca województwo, co może zrobić województwo czy miasto, niech się nie wtrąca rząd. To samo dotyczy związków państw takich jak Unia Europejska. Niech się Bruksela nie wtrąca w sprawy, które ze spokojem mogą załatwić same państwa członkowskie. Oficjalnie obowiązuje zasada subsydiarności, ale mamy też sporo niepotrzebnego wtrącania się centrali UE do tego, co dzieje się wewnątrz państw członkowskich. […]
Oczywiście, taka postawa generuje nierówność. Nie boimy się nierówności. Wręcz przeciwnie, widzimy w niej mechanizm postępu. Obserwując tych lepszych, bogatszych, mądrzejszych staramy się ich naśladować, a nawet wyprzedzić i tą drogą zapewniany jest postęp. Dotyczy to zarówno postawy indywidualnej, jak i różnych zbiorowości, do szczebla państwowego włącznie. Równaj wzwyż! To winno być głównym hasłem cywilizacji łacińskiej.
Oznacza to stawianie na personalizm, na promocję indywidualnego rozwoju każdego i wszystkiego. Inne cywilizacje hołdują komunalizmowi.
Główną rolą państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego. Państwo powinno troszczyć się o to, by było jak najwięcej podmiotów ekonomicznie niezależnych oraz by silniejsze nie połykały słabszych.
W cywilizacji łacińskiej państwo i każda władza ma służyć społeczeństwu, ma mieć postawę służebną. W innych cywilizacjach, społeczeństwo jest na usługach państwa.
W państwie cywilizacji łacińskiej wszystkie funkcje państwowe i sądownicze winne być w rękach ludzi akceptujących cywilizację łacińską, a więc w niej wychowanych, bądź ją adoptujących. [...]’’.
Z tego też powodu robotnicy sezonowi z Białorusi i Ukrainy nie są uznawani za wrogów ,,polskości’’ (pochodzą bowiem z tego samego ,,kręgu cywilizacyjnego’’), lecz imigranci z Bliskiego Wschodu to już odwieczni wrogowie – ,,Islam i Turańszczyzna’’ – których ,,ekspansji’’ Unia Europejska ulega ze względu na ,,fałsz tolerancyjności, relatywizmu i kosmopolityzmu zatruwającego kulturotwórcze elity’’ (tezy z wydanej w 2004 r. pracy ,,My wybieramy Polskę’’ Wierzejskiego).
POGLĄDY NA KONTROWERSYJNE KWESTIE. Wielce negatywną opinię działacze LPR mają w kwestii mniejszości LGBT (bardziej obmierzłą sprawą wydaje się jej działaczom może tylko aborcja – bo czym innym wyjaśnić, że w grudniu 2016 r., lata po zerwaniu partii z PiS-em, Maciej Giertych sympatyzował z anty-aborcyjnym projektem Ordo Iuris, odrzuconym przez Sejm już po pierwszym czytaniu?) – tezy stawiane przez nich podczas swojej pierwotnej działalności w Sejmie IV kadencji nie różnią się zbytnio od stanowiska okazywanego już lata po tym, jak Liga poróżniła się już z Kaczyńskim. Wydaje mi się, że jest to właśnie ta kwestia, o której powinno przypominać się ludziom, którzy nagle polubili Giertycha za jego potępiające PiS wpisy w mediach społecznościowych – nie można zapominać, że źródeł niektórych obecnych zachowań PiS i Konfederacji należy szukać w Lidze Polskich Rodzin.
W listopadzie 2004 r. LPR urządziła kontrmarsz przeciwko ,,Marszowi Tolerancji’’ w Poznaniu, wznosząc okrzyki o treści: ,,Grobelny decydent, zboczeńców prezydent’’, ,,Gejowska rodzina to wytwór Lenina’’ czy ,,Gejowskie śmieci, ręce precz od dzieci’’ (Marcin Rostowski z tamtejszej Młodzieży Wszechpolskiej stwierdził później: ,,To pikieta w obronie tradycyjnego modelu rodziny. Nie godzimy się na propagowanie postaw homoseksualnych, na wykorzystywanie problemów osób niepełnosprawnych przez środowiska dewiantów, którzy nagle niespodziewanie stają w obronie ich ,praw’’’).
W styczniu 2005 r. europoseł LPR Wojciech Wierzejski zamieścił na swojej stronie dane osobowe (imiona, nazwiska i adresy mailowe – opisane jako ,,lista gejów i lesbijek atakujących Marszałka’’) osób, które wysyłały do niego wiadomości po tym, jak stwierdził o organizatorach Parady Równości w Warszawie: ,,Ręki nie podaję ze względów higienicznych. Uścisk dłoni może być formą przenoszenia chorób’’.
W marcu 2007 r. pochodzący z LPR wiceminister edukacji Mirosław Orzechowski zapowiadał, że przygotowany zostanie specjalny projekt ustawy zakazującej ,,propagandy homoseksualnej’’ w szkołach pod karą grzywny lub ograniczenia wolności, a Roman Giertych podczas spotkania ministrów edukacji UE wygłosił przemówienie, w którym padły słowa: ,,Dowiedziałem się ostatnio, że dzieci (jedenastoletni) chłopcy będą uczestniczyć na jednej z parad homoseksualnych i że władze jednego z europejskich miast wydały zgodę na taką propagandę. Wiem, że w niektórych krajach temat poruszany przeze mnie jest tematem tabu. Na szczęście w mojej Ojczyźnie potrafimy mówić o tym szczerze. Propaganda homoseksualizmu dociera do coraz młodszych dzieci. W niektórych krajach zabrania się dzieciom nawet w szpitalach mówić, czy czytać o mamie i tacie, albowiem może to rzekomo naruszać prawa mniejszości. Otrząśnijmy się z tej nieroztropnej poprawności politycznej. Jeżeli nie będziemy ze wszystkich sił wzmacniać rodziny, to jako kontynent nie ma dla nas przyszłości. Będziemy kontynentem zasiedlonym przez dbających o rodzinę przedstawicieli świata islamu. Nie możemy również w nauczaniu młodzieży propagować za normalne związki pomiędzy osobami tej samej płci, gdy obiektywnie są one odchyleniami od prawa naturalnego. Nie chodzi tutaj o dyskryminowanie kogokolwiek. Wręcz przeciwnie! Prawda nikogo nie dyskryminuje, a każdy człowiek bez względu na swoje słabości jest godny szacunku, ochrony i zrozumienia’’.
W maju tego samego roku Krzysztof Bosak i Anna Jabłońska-Siarkowska skierowali do prezydent Warszawy Hanny Gronkiewicz-Waltz list protestujący przeciwko – wyrażenie z listu – ,,paradzie homoseksualistów’’, w którym to padły następujące słowa: ,,Dyskryminacja, nietolerancja, zamachy na wolność i demokrację są stale obecne w ,dyskursie gejowskim’. Ponadto niepokoją powiązania tego środowiska ze światem pedofilskim. Dotychczasowe doświadczenia z organizacji tego typu imprez, zarówno w Polsce jak i na całym świecie, ukazują wyraźnie, iż ich celem jest publiczne propagowanie homoseksualnego stylu życia. Prezentowane przez uczestników parad poglądy i postulaty polityczne niewątpliwie godzą w konstytucyjne wartości małżeństwa, rodziny i rodzicielstwa, znajdujące się pod ochroną i opieką Rzeczpospolitej Polskiej, jak i właśnie w moralność publiczną, także podlegającą prawnej ochronie’’.
W styczniu 2013 r. – po wywiadzie udzielonym ,,Gazecie Wyborczej’’ – Roman Giertych będzie odpierał zarzuty Tadeusza Rydzyka w skierowanym do niego liście. Wśród odpowiedzi Giertycha znajdzie się takowa: ,,Nigdy nie zmieniłem swoich negatywnych poglądów odnośnie do ideologii ruchów homoseksualnych. W przywoływanym wywiadzie do Gazety Wyborczej nie byłem pytany o swój stosunek do tejże ideologii, ale o ocenę pewnych retorycznych sformułowań pod adresem osób, które uczestniczą w paradach homoseksualnych’’.
W październiku 2016 r. Rada Polityczna LPR wydała odezwę ,,Pis zagrożeniem dla Polski i Kościoła’’, w której jedno z zachowań świadczących na niekorzyść rządzącej partii zostało ukazane w taki sposób: ,,Z drugiej jednak strony, ostatnia zgoda rządu PiS na realizację wytycznych dotyczących szczególnego traktowania lesbijek, gejów, biseksualistów, transseksualistów i interseksualistów (lista działań na rzecz osób LGBTI), oraz wypowiedzi i działania czołowych przedstawicieli partii rządzącej, a przede wszystkim głosowania PiS, zarówno wcześniejsze, jak te ostatnie, w sprawie ochrony życia ludzkiego, w jaskrawy sposób obnażają ich rzeczywiste poglądy i nijak mają się do składanych, przedwyborczych deklaracji oraz pokładanych w nich nadziei przez zbyt naiwną i łatwowierną część elektoratu patriotyczno-katolickiego, duchowieństwa i obrońców życia’’.
W artykule ,,Arogancja PiS’’ Macieja Giertycha (numer ,,Opoki w kraju’’ w kwietniu 2017 r.) wśród utyskiwań na działalność tej partii padł zarzut, że ,,Do szkół średnich wprowadza się edukację seksualną (http://stop-seksualizacji.pl/index.php/co-zrobilismy/item/315-pis-przeznaczyl-9-mln-zl-na-seksedukatorow-w-szkolach) zgodnie z wymogami płynącymi z Rady Europy i od środowisk LGBTI. 19 grudnia 2016 r. Zgromadzenie Ogólne ONZ ostatecznie zatwierdziło minimalną większością głosów (84 do 77) decyzję o utworzeniu mandatu Niezależnego Eksperta ONZ ds. przeciwdziałania przemocy ze względu na „orientację seksualną i tożsamość genderową”. Polska była za tą decyzją. W ten sposób dokonano po raz pierwszy w historii ONZ instytucjonalizacji agendy LGBT. Oto jak katolicki rząd PiS reprezentuje Polskę na forum ONZ. Gdy w marcu 2017 w ONZ przygotowywano sesję Komisji ds. Statusu Kobiet, która ma się zakończyć przyjęciem dokumentu końcowego, Polska poparła poprawkę forsowaną przez UE mającą ograniczyć prawa rodzicielskie, a promującą seksualizację dzieci i aborcje. (http://www.m.pch24.pl/polska-popiera-gender-i-aborcje-wsrod-nieletnich—cicha-akceptacja-rzadu-dla-chorej-ideologii,50100,i.html)’’.
Wreszcie Zarząd Główny LPR zwrócił się z apelem do opozycji przed jesiennymi wyborami samorządowymi w 2018 r., aby ,,nie podnosiła haseł antykościelnych, antykatolickich, związanych z tematyką LGBT, czy aborcją, ponieważ w oczywisty sposób ją to osłabia, czy wręcz skazuje na niepowodzenie, przez fałszowanie istoty toczonego z PiS sporu, przekierowując go na sprawy światopoglądowe, co służy wyłącznie Kaczyńskiemu, wzmacniając i uwiarygadniając PiS, wpychając niejako dużą część elektoratu w objęcia rządzącego ugrupowania, nie dając mu żadnego wyboru, czyli akceptowalnej alternatywy z punktu widzenia wyznawanych wartości’’.
Zaskakująco, Liga zdaje się w żadnym momencie nie być zdecydowanie przeciwna energii odnawialnej czy szczepieniom, a w każdym razie nie znalazłem takich informacji. Rzecz jasna, nigdy nie miała ona okazji zostać partią dyktującą kierunek krajowej polityki, dlatego też przy opisie jej stosunku do tych dwóch problemów opieram się na strzępach informacji z jej strony internetowej.
W sierpniu 2007 r. LPR zorganizowała w Sejmie konferencję dotyczącą przyszłości polskiej energii, w której udział wzięli z ramienia Ligi była wiceminister gospodarki Elżbieta Wilczyńska i wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła: wygłaszali oni tezy, że szukanie nowych źródeł pozyskiwania energii to realne wyzwanie (co prawda rozpatrywano głównie biomasę i energię geotermalną). Niemniej już rok później – w grudniu 2008 r. – działacz LPR Mirosław Orzechowski będzie się oburzał podczas spotkania z sympatykami partii w Lublinie między innymi na to, że wskutek ograniczenia emisji dwutlenku węgla upadnie przemysł na Śląsku.
W kwestii szczepionek – Mirosław Marcinów, wiceprezes Zarządu Miejskiego LPR w Szczecinie, pisał w październiku 2005 r. do prezydenta tego miasta, aby sfinansowało ono zakup szczepionek przeciwko grypie dla najuboższych mieszkańców, a w czerwcu tego samego roku posłanka LPR Elżbieta Ratajczak pomogła zebrać pieniądze na szczepienia dla chorej dziewczynki.
W kwestii stosunku partii do panującej epidemii koronawirusa wiadomo tylko tyle, ile pojawiło się w jedynym dotyczącym go oficjalnym stanowisku ZG LPR z 3 kwietnia 2020 r.: Liga pochwaliła szeregowych ludzi przeciwstawiających się wirusowi [,,Jakże budujące, wspaniałe, a nawet bohaterskie są postawy i zachowania osób i służb będących na pierwszej linii frontu walki z epidemią (szeroko pojęta służba zdrowia) oraz tych szczególnie narażonych na działanie wirusa z racji wykonywanego zawodu (produkcja i sprzedaż artykułów spożywczych, komunikacja, służby oczyszczania itp.), zapewniających podstawowe potrzeby Polaków w tym jakże wyjątkowym, oby jak najkrótszym, okresie. Wielkie ukłony i podziękowania należy kierować pod adresem władz samorządowych różnych szczebli, organizacji społecznych, korporacji zawodowych, przedsiębiorców oraz obywateli zaangażowanych w różnych akcjach wspomagających i wspierających walkę z zagrożeniem epidemiologicznym w Polsce’’], lecz większość stanowiska stanowiły oskarżenia stawiane rządowi, który LPR obarczyła winą za zastaną sytuację [,,W sposób jaskrawy widać, że nie zdrowie i bezpieczeństwo Polaków, ale polityczne, partyjne i partykularne interesy są dla Kaczyńskiego i PiS najważniejsze. Świadczy o tym nie tylko brak wyposażenia szpitali, lekarzy, niedobór masek, respiratorów, czy testów, co niewątpliwie zaniża faktyczną liczbę chorych (tzw. zasada stłuczonego termometru), ale również fakt braku formalnego wprowadzenia stanu wyjątkowego lub stanu klęski żywiołowej (pomimo bezprawnego, w tej sytuacji, stosowania ich obostrzeń), jak najbardziej uzasadnionego, ponieważ wówczas przesunięciu uległyby wybory prezydenckie, a tego Kaczyński nie chce’’].
Link do poprzednich Przeglądów Partii dla tych, którzy będą czytać ten post mobilnie na Polska.
submitted by BalQn to PolskaPolityka [link] [comments]


2020.09.13 14:51 Raz0r54 [EU-PT] [H] Drop CTRL, Fusion60 HHKB, PC KBD67MII, Holy Panda, Alpacas, box switches, blueberries, springs [W] Paypal

Timestamp: https://imgur.com/a/7gxD4yJ
Older tinestamps: https://imgur.com/a/Tqr5pbg Here here here
Fusion60 HHKB
I have a Fusion60 in hhkb layout with extra carbon fiber half plate, and a brass plate as well. Comes with the stock pcb soldered with outemu silent clear sky(clear top and sky bottom) lubbed with 3203 and they have u4 stems. I bought them switches from Daily Clack and ended up being super expensive due to 20 euro shipping and then 40 euros on customs fees.
The stabilizers in the board are the durock clears.
The solder job could be better as there are 2 wire jumps and it will need re-centering on 3 or 4 switches of the bottom row . The switches are very good tactiles and the board is amazing, but I find the typing angle uncomfortable for me, and maybe the fact that I put SA keycap didn't help as well.
The switches are now aligned. There was one problem though, which was one of the pads was not in a great shape and lift up, so I had to add a new jump wire. There are 2 in total, which makes the pcb in a not so great overall condition. The price is adjusted a little bit as well. The board is compatible with most standard 60% pcb in tsangan layout, so it could be replaced by a dz60 without a problem or a hs60 hhkb, cannonkeys instant 60 for example. Any questions feel free to ask.
Right now it is build with a instant60 pcb and durock L7s. the pcb has a few rough sockets and the 'u' one needs a bit of testing when assembling the switch to ensure that the pins make contact with the socket. This is not included in the price.
Drop CTRL
I have a drop CTRL bought in January and it's been unused since March due to Covid, as I was using it on the office and it stayed there for a while completely unused.
It cost 212 .51 $(191,25€) shipped on drop page + ~70€ customs tax
and the orange acrylic cover was 33€ shipped + 22€ (customs tax)
The switches are the halo true, that I lubbed with 3204, and I changed the stabilizers to cherry ones, clipped and lubbed.
The board is like new really, was really lightly used, and as such I'm selling it a little under what I paid, bundled with the acrylic cover.
Might sell barebones only but prefered to sell it as a compete build.

KBDFans KBD67MII
Bought it on mechmarket 1 or 2 months ago, but didn't really like it, maybe I'd like it better with foam.
It is the PC hotswap vesion, which is like new, only has a really small scratch on the backweight.
It comes with lubbed durock stabs.

Drop holy pandas
I bought this a while ago, back in May, but it only arrived last friday, I lubbed them with 3204 and gpl 105 on the springs. haven't used them. Paid over 30€ in customs fees.
If you buy one of the boards and also require/want the holy pandas, I will sell it to you for an aditional 65€.


Item Condition Price
Fusion60 Board the case is in very good condition, minor scratches ( can be seen in the album). the pcb is also in good condition but needs 3/4 switches recentered (really small difference but to be perfect it needs it). pcb also as jumpwired connection but 100% functional The PCB could be in better state, it is functional as is, but I recommend not to desolder this pcb anymore, and if there is a need to use other switches just use a different one. Either a dz60 or some hotswap tsangan layout. * With keycaps - 440€ * Without keycaps - 370 €. Can also sell the case and the brass plate only. + shipping
Fusion60 board built with hotswapp pcb Includes the instant60 and the L7 67g durock switches, lubbed and filmed. No original PCB nor the half CF plate 375€ + shipping
instant60 + durock L7s some sockets are in rough shape, the 'U' one needs some testing at assembly time to enusre it is making contact with the pins of the switch. If buyer wants to get it at 100%, I would recommend desoldering the socket and replacing with a new one, sockets are really cheap, but I don't have equipment or skill to do it. 90€ + shipping
PC KBD67MII hotswapp Used/great condition. it has a small scratch on back weight 330€ + shipping
PC KBD67MII with lubbed and filmed alpacas ( tx films, 205g0, 105 in springs) 380€ + shipping
PC KBD67MII with lubbed and filmed alpacas ( tx films, 205g0, 105 in springs)+ GMK lime keycaps 500€ + shipping
70 lubed NK blueberries ( with 3203) like new, hardly used 65€ + shipping
90 lubed drop holy pandas V2 new/ lubbed with 3204 115€ + shipping or an additional 65€ if you buy a board and want them as well
100 durock 67g springs new 14€ + shipping
30 Alpaca switches lubbed with gpl 205g0 and 105 on springs 30€ + shipping
Drop ctrl + acrylic cover like new/ lubbed switches/ orings on the keycaps 275€ + shipping
Drop ctrl like new 235€ + shipping
~60 Kailh Box black switches good 20€ + shipping
~79 Kailh Box Navy switches + a few random box switches untested 30€ + shipping

All the prices are negotiable and include PayPal fees.
Images of kbd67:https://imgur.com/a/MXv2mr7
Extra images: here
Carbon fiber plate images: here
Images of the aligned pcb and the new jump wire : https://imgur.com/a/VAj714F
Images of drop ctrl: https://imgur.com/a/Ozo7Ofd
submitted by Raz0r54 to mechmarket [link] [comments]


2020.08.19 21:45 Raz0r54 [EU-PT] [H] Fusion 60 HHKB board, alpacas, NK blueberry, Durock springs, Drop CTRL bundle [W] Paypal

Timestamp: https://imgur.com/a/7gxD4yJ
Older tinestamps https://imgur.com/a/Tqr5pbg
Here
Older: here
Old timestamps : here
Fusion60 HHKB
I have a Fusion60 in hhkb layout with extra carbon fiber half plate, and a brass plate as well. Comes with the stock pcb soldered with outemu silent clear sky(clear top and sky bottom) lubbed with 3203 and they have u4 stems. I bought them switches from Daily Clack and ended up being super expensive due to 20 euro shipping and then 40 euros on customs fees.
The stabilizers in the board are the durock clears.
The solder job could be better as there are 2 wire jumps and it will need re-centering on 3 or 4 switches of the bottom row . The switches are very good tactiles and the board is amazing, but I find the typing angle uncomfortable for me, and maybe the fact that I put SA keycap didn't help as well.
The switches are now aligned. There was one problem though, which was one of the pads was not in a great shape and lift up, so I had to add a new jump wire. There are 2 in total, which makes the pcb in a not so great overall condition. The price is adjusted a little bit as well. The board is compatible with most standard 60% pcb in tsangan layout, so it could be replaced by a dz60 without a problem or a hs60 hhkb, cannonkeys instant 60 for example. Any questions feel free to ask.
Drop CTRL Budle
I have a drop CTRL bought in January and it's been unused since March due to Covid, as I was using it on the office and it stayed there for a while completely unused.
It cost 212 .51 $(191,25€) shipped on drop page + ~70€ customs tax
and the orange acrylic cover was 33€ shipped + 22€ (customs tax)
I sell it as a bundle and the board does not include the keycaps that are currently mounted, but the stock ones from the crtl.
The switches are the halo true, that I lubbed with 3204, and I changed the stabilizers to cherry ones, clipped and lubbed.
The board is like new really, was really lightly used, and as such I'm selling it a little under what I paid, bundled with the acrylic cover.


Item Condition Price
Fusion60 Board the case is in very good condition, minor scratches ( can be seen in the album). the pcb is also in good condition but needs 3/4 switches recentered (really small difference but to be perfect it needs it). pcb also as jumpwired connection but 100% functional The PCB could be in better state, it is functional as is, but I recommend not to desolder this pcb anymore, and if there is a need to use other switches just use a different one. Either a dz60 or some hotswap tsangan layout. * With keycaps - 440€ * Without keycaps - 370 €. Can also sell the case and the brass plate only. + shipping
70 lubed NK blueberries ( with 3203) like new, hardly used 70€ + shipping
100 durock 67g springs new 12€ + shipping
100 Alpaca switches new/stock 90€ + shipping
Drop ctrl + acrylic cover like new/ lubbed switches/ orings on the keycaps 290€ + shipping

All the prices are negotiable and include PayPal fees.
Extra images: here
Carbon fiber plate images: here
Images of the aligned pcb and the new jump wire : https://imgur.com/a/VAj714F
Images of drop ctrl: https://imgur.com/a/Ozo7Ofd
submitted by Raz0r54 to mechmarket [link] [comments]


2020.08.18 21:54 __patashnik Potrzebuję porady finansowej

Nie wiem czy to dobre miejsce, ale spotkałem się tu z naprawdę pomocnymi ludźmi, a borykam się z pewnym problemem już od dłuższego czasu. Ok, taka sprawa:
Mam ok 100k PLN na koncie PKO BP. Mieszkam w Finlandii, tu mam fińskie konto bankowe i zarabiam w euro. Bardzo zależy mi na zamknięciu konta w PKO BP i przeniesieniu tej (jak dla mnie) sporej sumki na fińskie konto. W tym miejscu jednak brakuje mi wiedzy, jak zrobić taki transfer tak, aby stracić jak najmniej. Dwa warianty, które przychodzą mi na myśl to:
- wybrać tą kasę w Polsce, wymienić w fizycznym kantorze i "w skarpetach" wywieźć do Finlandii
- użyć jakiegoś kantoru online (jakiego?) lub kantoru online w IPKO (bo mam w nim również konto walutowe w Euro) i wtedy przelać tą kasę transferem online?
Oprócz tego dylematu dochodzi do tego sprawa kursu i czasu pandemii, może opłacałoby mi się trochę poczekać aż kurs się poprawi? Serdeczne dzięki za wszelką radę!
EDIT: Wszystkie odpowiedzi są bardzo pomocne. Dzięki bardzo!
submitted by __patashnik to Polska [link] [comments]


2020.08.12 23:57 Raz0r54 [EU-PT] [H] Fusion60 HHKB board, 70 NK lubed blueberries, 100 durock 67g springs, 100 Alpacas [W] Paypal, trades

Timestamp: https://imgur.com/a/Tqr5pbg
Here
Older: here
Old timestamps : here
I have a Fusion60 in hhkb layout with extra carbon fiber half plate, and a brass plate as well. Comes with the stock pcb soldered with outemu silent clear sky(clear top and sky bottom) lubbed with 3203 and they have u4 stems. I bought them switches from Daily Clack and ended up being super expensive due to 20 euro shipping and then 40 euros on customs fees.
The stabilizers in the board are the durock clears.

The solder job could be better as there are 2 wire jumps and it will need re-centering on 3 or 4 switches of the bottom row . The switches are very good tactiles and the board is amazing, but I find the typing angle uncomfortable for me, and maybe the fact that I put SA keycap didn't help as well.

Item Condition Price
Fusion60 Board the case is in very good condition, minor scratches ( can be seen in the album). the pcb is also in good condition but needs 3/4 switches recentered (really small difference but to be perfect it needs it). pcb also as jumpwired connection but 100% functional The PCB could be in better state, it is functional as is, but I recommend not to desolder this pcb anymore, and if there is a need to use other switches just use a different one. Either a dz60 or some hotswap tsangan layout. * With keycaps - 450€ shipped OBO * Without keycaps - 380 €. Can also sell the case and the brass plate only.
70 lubed NK blueberries ( with 3203) like new, hardly used 75€ + shipping OBO
100 durock 67g springs new 12€ + shipping
100 Alpaca switches new/stock 95€ + shipping

All the prices are negotiable and include PayPal fees. The price of the board includes shipping to EU. For the remaining items I will include half the price of shipping as well.

Extra images: here

Carbon fiber plate images: here

Images of the aligned pcb and the new jump wire : https://imgur.com/a/VAj714F
Images of drop ctrl: https://imgur.com/a/Ozo7Ofd
I am interested in the following items:
Might want to buy those items if you're not interested in the fusion60.
Edit: The switches are now aligned. There was one problem though, which was one of the pads was not in a great shape and lift up, so I had to add a new jump wire. There are 2 in total, which makes the pcb in a not so great overall condition. The price is adjusted a little bit as well. The board is compatible with most standard 60% pcb in tsangan layout, so it could be replaced by a dz60 without a problem or a hs60 hhkb, cannonkeys instant 60 for example. Any questions feel free to ask.
submitted by Raz0r54 to mechmarket [link] [comments]


2020.08.07 18:05 Raz0r54 [EU-PT] [H] Fusion60 HHKB, 70 NK lubed blueberries, 100 durock 67g springs [W] Paypal, Black poly think 6.5, kbd67mii, key65

Timestamp: https://imgur.com/a/tXK2isl
Older here
Old timestamps : here

I have a Fusion60 in hhkb layout with extra carbon fiber half plate, and a brass plate as well. Comes with the stock pcb soldered with outemu silent clear sky(clear top and sky bottom) lubbed with 3203 and they have u4 stems. I bought them switches from Daily Clack and ended up being super expensive due to 20 euro shipping and then 40 euros on customs fees. Recently, I found that if I bought it from Aliexpress the stem would be the same as u4 I think. Dumb me 😢

The stabilizers in the board are the durock clears.

The solder job could be better and it will need re-centering on 3 or 4 switches of the bottom row. The switches are very good tactiles and the board is amazing, but I find the typing angle uncomfortable for me, and maybe the fact that I put SA keycap didn't help as well.


Item Condition Price
Fusion60 Board the case is in very good condition, minor scratches ( can be seen in the album). the pcb is also in good condition but needs 3/4 switches recentered (really small difference but to be perfect it needs it). pcb also as jumpwired connection but 100% functional The PCB could be in better state, it is functional as is, but I recommend not to desolder this pcb anymore, and if there is a need to use other switches just use a different one. Either a dz60 or some hotswap tsangan layout. * With keycaps - 450€ shipped OBO * Without keycaps - 380 €
70 lubed NK blueberries ( with 3203) like new, hardly used 75€ + shipping OBO
100 durock 67g springs new 12 € + shipping

All the prices are negotiable and include PayPal fees. The price of the board includes shipping to EU. For the remaining items I will include half the price of shipping as well.

Extra images: here

Carbon fiber plate images: here

Images of the aligned pcb and the new jump wire : https://imgur.com/a/VAj714F
I am interested in the following items:
Might want to buy those items if you're not interested in the fusion60.
Edit: The switches are now aligned. There was one problem though, which was one of the pads was not in a great shape and lift up, so I had to add a new jump wire. There are 2 in total, which makes the pcb in a not so great overall condition. The price is adjusted a little bit as well. The board is compatible with most standard 60% pcb in tsangan layout, so it could be replaced by a dz60 without a problem or a hs60 hhkb, cannonkeys instant 60 for example. Any questions feel free to ask.
submitted by Raz0r54 to mechmarket [link] [comments]


2020.08.03 23:18 Raz0r54 [EU-PT] [H] Fusion60 HHKB, 70 blueberry switches, 100 durock springs 67g [W] Paypal

Timestamp: https://imgur.com/a/EJLs8hL Old timestamps : https://imgur.com/a/iGiBSVk
I have a Fusion60 in hhkb layout with extra carbon fiber half plate, and a brass plate as well. Comes with the stock pcb soldered with outemu silent clear sky(clear top and sky bottom) lubbed with 3203 and they have u4 stems. I bought them switches from Daily Clack and ended up being super expensive due to 20 euro shipping and then 40 euros on customs fees. Recently, I found that if I bought it from Aliexpress the stem would be the same as u4 I think. Dumb me 😢
The stabilizers in the board are the durock clears.
The solder job could be better and it will need re-centering on 3 or 4 switches of the bottom row. The switches are very good tactiles and the board is amazing, but I find the typing angle uncomfortable for me, and maybe the fact that I put SA keycap didn't help as well.

Item Price
Fusion60 with keycaps (SA profile from Maxkeys) 460€ shipped OBO
Fusion60 without keycaps 390€ shipped OBO
I don't sell the key caps in separate unless I've already sold the keyboard. NA
70 lubbed NK blueberries 75€ + shipping
100 durock 67g springs 12 € + shipping
All the prices are negotiable and include PayPal fees. The price of the board includes shipping to EU. For the remaining items I will include half the price of shipping as well.
Extra images: https://imgur.com/a/rNuinKh
Carbon fiber plate images: https://imgur.com/a/1LcVm3X
submitted by Raz0r54 to mechmarket [link] [comments]


2020.07.27 14:55 howdoesilogin Przegląd Partii - Unia Pracy

Zostałem wywołany do rozpoczęcia (mam nadzieję) cyklu przybliżającego użytkownikom naszego subreddita partie polityczne. Na początek pójdzie partia, o której istnieniu znakomita większość wyborców nie ma zielonego pojęcia, prawdziwy plankton czyli Unia Pracy.
Rys historyczny
Starsi koledzy i koleżanki (lub historycy) mogą coś tam pamiętać ale dla ścisłości przybliżę pokrótce historię tej formacji. Unia Pracy powstała w roku 1992 w wyniku fuzji mniejszych ruchów lewicowych, celem było powołanie socjaldemokratycznej alternatywy dla spadkobiercy PZPR czyli SLD. W wyborach w roku 1993 UP była czarnym koniem i uzyskała ponad 7% poparcia wprowadzając 41 posłów. Pomimo takiej propozycji odmówiła wejścia w skład rządzącej koalicji SLD-PSL.
W wyborach w roku 1997, w wyniku silnej polaryzacji sceny politycznej (brzmi znajomo?) wg podziału AWS-SLD, Unia Pracy znalazła się pod progiem z wynikiem 4,74%. To skłoniło kierownictwo do zgody na współpracę i start z list SLD w roku 2001. Zerwanie z ideą założycielską bycia alternatywą dla SLD spowodowało rozłam w partii. Opuścili ją działacze np. współzałożyciele Ryszard Bugaj i Zbigniew Bujak nastąpił też rozłam jej młodzieżówki którą opuścił wtedy choćby Adrian Zandberg.
To co pewnie najbardziej zapadło w pamięć to koalicyjne rządy z SLD w latach 2001-05 pod wodzą Marka Pola. Od tamtej pory Unia Pracy z różnymi skutkami acz bez większych sukcesów startowała w różnych koalicyjnych lewicowych komitetach wyborczych z SLD, Razem czy SDPL stopniowo ulegając zapomnieniu. Szczerze przyznam, że gdy sprawdzałem kim jest Witkowski przy okazji jego startu w wyborach prezydenckich to się mocno zdziwiłem, że Unia Pracy nadal istnieje.
Ludzie
Co tu dużo kryć jedyną osobą którą ktokolwiek może kojarzyć, z racji debaty prezydenckiej, jest przewodniczący Waldemar Witkowski, tu znajdziecie krótki biogram a tu zarys poglądów w kwestionariuszu tokfm. Poza nim w partii są jeszcze niedobitki z wczesnych lat dwutysięcznych jak np. byli posłowie Jan Orkisz czy Ewa Kralkowska.
Z racji że program partii jest z roku 2014 to uznałem, że postulaty przewodniczącego z kampanii mogą tu funkcjonować jako swego rodzaju uaktualnienie/uzupełnienie programu partii, choć nie są oficjalnie w jej programie. Poniżej garść najciekawszych.
Program
Program choć jest z roku 2014 to nadal wisi na oficjalnej stronie wiec uznałem, że najwyraźniej jest aktualny. Unia Pracy określa się w nim jako partia socjaldemokratyczna i proeuropejska. W ramach unii partia deklaruje członkostwo w PES czyli Partii Europejskich Socjalistów obok między innymi SLD. Tu znajdziecie link do 50-stronicowej całości a poniżej garść moim zdaniem najbardziej interesujących postulatów
Stan partii
Obecnie partia 'cieszy się' znikomym poparciem, w wyborach jej kandydaci startują z list większych partii lewicowych lub Koalicji Obywatelskiej. Choć lokalnie jej członkowie znajdują się gdzieniegdzie w radach miast, gmin i powiatów UP nie posiada żadnych przedstawicieli wśród parlamentarzystów, eurodeputowanych czy radnych wojewódzkich. Ostatnim samodzielnym wynikiem wyborczym było nieco ponad 27 tysięcy głosów (0,14%) przewodniczącego Witkowskiego w tegorocznych wyborach prezydenckich. Wobec tego UP szans wyborczych musi upatrywać w dalszej współpracy z silniejszymi partiami lewicowymi lub centrowymi. Dziękuję za lekturę moich wypocin i zapraszam do dyskusji.
submitted by howdoesilogin to PolskaPolityka [link] [comments]


2020.07.14 18:18 TheRealDynamitri Obudziłem się w Dudapolsce…

Na drogach stoją czołgi, słychać świst Panzerfaustów oraz moździerzy. Jest stan wojenny, a może nawet stan wojny domowej. Ludzie protestują i demolują miasta. Jak w Paryżu. Tylko tym razem robią to Polacy.
Formują się kolejki po mydło - i reglamentowane mięso, jak za PRLu. Rodziny partyjnych aparatczyków mają szansę na co bardziej łakome kąski - dla reszty zostaje tylko, sprzedawany na wagę, MOM (mięso oddzielone mechanicznie), oraz chrząstki. Mydło jest szansa dostać tylko szare, niepoperfumowane - w tych samych barwach, co ulubiony sweterek prezydenta. Ludzie są przygaszeni, smutni.
Są też masowe przypadki nieposłuszeństwa obywatelskiego. Polacy, którzy odważają się protestować, są skazywani na karę wielomiesięcznego lub wieloletniego więzienia. Pod osłoną minionej nocy zostały wprowadzone drastyczne zapisy prawne oraz ustawy, penalizujące jakiekolwiek przejawy krytyki rządów bądź prezydenta. Wizerunek Andrzeja Dudy jest zawieszany we wszystkich szkołach, przedszkolach, żłobkach, razem z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego, jako Pierwszego Wodza. Powszechnie ma miejsce indoktrynacja narodu oraz wpajanie ludziom kultu jednostki - już od najmłodszych lat. Orłowi z godła polskiego dorobiono łeb kaczki. Orzełek teraz gra na dudach, przypominając nieco wyglądem rodowitego Szkota.
Dotknął nas krach giełdowy oraz finansowy - złotówka jest warta najmniej w historii, a za euro trzeba płacić 8 złotych wzwyż, zaś za funta brytyjskiego - 10.
W kraju zapanował głód, nędza oraz ubóstwo. Suchy chleb już nie jest dla konia, suchy chleb jest jednym ze składników, na którym można robić pożywne zupy - hitem sezonu jest zupa stylizowana na śląską "wodzionkę". Chleb, i woda.
Ludzie podejmują próby masowej emigracji, chcąc dostać się za granicę, lecz jest im to uniemożliwiane poprzez unieważnienie wydanych za poprzedniego prezydenta (Bronisława Komorowskiego) paszportów, oraz wyjątkowo surową kontrolę graniczną, która wykorzystuje najrozmaitsze luki prawne w formie pretekstów, aby tylko odmówić ludziom wyjazdu.
Obce firmy masowo wycofują się z Polski, zagraniczny kapitał jest nacjonalizowany i kontrolę nad nim przejmuje państwo. Dzieci są zmuszane do noszenia wizerunku Andrzeja Dudy w klapie od tornistra, a na lekcjach historii elementarną częścią podstawy programowej i zakresu nauczania są życiorysy: prezydenta, tragicznie poległego męczeńską śmiercią w ukartowanym przez rosyjskie służby specjalne zamachu Lecha Kaczyńskiego, a także jego brata, Jarosława - ze szczególnym naciskiem na jego działalność opozycyjną w PRLu, oraz jego wkład w obalenie systemu.
Wszystko to to bezpośredni jest skutek wygrania Andrzeja Dudy. Prosiłem Was, i prosiłem Cię - każdego z osobna - pójdź w niedzielę na wybory. Zagłosuj na Trzaska.
Nie zrobiliście tego dość tłumnie.
Chcieliście Polski? No to ją macie! Skumbrie w tomacie, pstrąg.
submitted by TheRealDynamitri to Polska [link] [comments]


2020.07.13 20:54 TheRealDynamitri Obudziłem się w Dudypolsce…

Są zamieszki, na ulice wyszła policja, wojsko. Na drogach stoją czołgi, słychać świst Panzerfaustów oraz moździerzy. Jest stan wojenny, a ludzie protestują i demolują miasta. Jak w Paryżu. Tylko tym razem robią to Polacy.
Są masowe przypadki nieposłuszeństwa obywatelskiego. Polacy odważący się protestować, są skazywani na karę wielomiesięcznego (lub wieloletniego) więzienia. Zostały wprowadzone drastyczne zapisy prawne oraz ustawy, penalizujące jakiekolwiek przejawy krytyki rządów bądź prezydenta. Jego wizerunek jest zawieszany we wszystkich szkołach, razem z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego, jako Pierwszego Wodza.
Dotknął nas krach giełdowy oraz finansowy - złotówka jest warta najmniej w historii, a za euro trzeba płacić 8 złotych wzwyż. Za funta brytyjskiego - 10. W kraju zapanował głód, nędza oraz ubóstwo. Ludzie podejmują próby masowej emigracji, lecz zostaje im to uniemożliwione poprzez unieważnienie paszportów oraz wyjątkowo surową kontrolę graniczną.
Obce firmy masowo wycofują się z Polski, bądź są nacjonalizowane. Dzieci są zmuszane do noszenia wizerunku Andrzeja Dudy w klapie, a na lekcjach historii elementarną częścią podstawy programowej są życiorysy prezydenta, oraz Jarosława Kaczyńskiego - ze szczególnym naciskiem na jego działalność opozycyjną w PRLu, oraz jego wkład w obalenie systemu.
Wszystko to to bezpośredni jest skutek wygrania Andrzeja Dudy. Prosiłem Was, i prosiłem Cię - każdego z osobna - pójdź w niedzielę na wybory. Zagłosuj na Trzaska.
Nie zrobiliście tego dość tłumnie.
Chcieliście Polski? No to ją macie! Skumbrie w tomacie, pstrąg.
submitted by TheRealDynamitri to Polska [link] [comments]


2020.07.10 20:53 TheRealDynamitri Kibicuję Trzaskowskiemu.

Choć mieszkam za granicą, jestem bardzo podekscytowany wyborami i z całych sił kibicuję Trzaskowskiemu.
Jeśli Trzaskowski wygra, to nie będzie zamieszek, na ulice nie wyjdzie policja, wojsko. Nie będzie stanu wojennego, a ludzie nie będą protestować i demolować miast. W przeciwieństwie do tego, co miało miejsce nieraz w Paryżu. Tym razem spokojni będą Polacy.
Nie będzie masowych przypadków nieposłuszeństwa obywatelskiego. Polacy odważący się protestować, nie będą skazywani na karę wielomiesięcznego (lub wieloletniego) więzienia. Nie zostaną wprowadzone drastyczne zapisy prawne oraz ustawy, penalizujące jakiekolwiek przejawy krytyki rządów bądź prezydenta. Wizerunek jego nie zostanie zawieszony we wszystkich szkołach, razem z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego, jako Pierwszego Wodza.
Nie czeka nas krach giełdowy oraz finansowy - złotówka nie będzie warta najmniej w historii, a za euro nie trzeba będzie płacić 8 złotych wzwyż. Za funta brytyjskiego - nie będzie 10. W kraju nie zapanuje głód, nędza oraz ubóstwo. Ludzie nie będą podejmowali prób masowej emigracji, i nie zostanie im to uniemożliwione poprzez unieważnienie paszportów oraz wyjątkowo surową kontrolę graniczną.
Obce firmy masowo nie wycofają się z Polski, i nie zostaną znacjonalizowane. Dzieci nie będą zmuszone do noszenia wizerunku Andrzeja Dudy w klapie, a na lekcjach historii elementarną częścią podstawy programowej nie będą życiorysy prezydenta, oraz Jarosława Kaczyńskiego - ze szczególnym naciskiem na jego działalność opozycyjną w PRLu, oraz jego wkład w obalenie systemu.
Wszystko to może nie stać się w przypadku wygranej Rafała Trzaskowskiego, ale całkowite przeciwieństwo tego będzie miało miejsce w przypadku zwycięstwa Andrzeja Dudy.
Dlatego, proszę Was, i proszę Cię - każdego z osobna - idź w niedzielę na wybory.

Zagłosuj na Trzaska.

submitted by TheRealDynamitri to Polska [link] [comments]


2020.07.10 18:31 TheRealDynamitri Boję się Dudy

Choć mieszkam za granicą, boję się wyniku wyborów za 2 dni.
Jeśli Duda wygra, to będą zamieszki, na ulice wyjdzie policja, wojsko. Będzie stan wojenny a ludzie będą protestować i demolować miasta. Jak w Paryżu. Tylko tym razem będą to robić Polacy.
Będą masowe przypadki nieposłuszeństwa obywatelskiego. Polacy odważący się protestować, będą skazywani na karę wielomiesięcznego (lub wieloletniego) więzienia. Zostaną wprowadzone drastyczne zapisy prawne oraz ustawy, penalizujące jakiekolwiek przejawy krytyki rządów bądź prezydenta. Jego wizerunek zostanie zawieszony we wszystkich szkołach, razem z wizerunkiem Jarosława Kaczyńskiego, jako Pierwszego Wodza.
Czeka nas krach giełdowy oraz finansowy - złotówka będzie warta najmniej w historii, a za euro trzeba będzie płacić 8 złotych wzwyż. Za funta brytyjskiego - 10. W kraju zapanuje głód, nędza oraz ubóstwo. Ludzie będą podejmowali próby masowej emigracji, lecz zostanie im to uniemożliwione poprzez unieważnienie paszportów oraz wyjątkowo surową kontrolę graniczną.
Obce firmy masowo wycofają się z Polski, bądź zostaną znacjonalizowane. Dzieci będą zmuszone do noszenia wizerunku Andrzeja Dudy w klapie, a na lekcjach historii elementarną częścią podstawy programowej będą życiorysy prezydenta, oraz Jarosława Kaczyńskiego - ze szczególnym naciskiem na jego działalność opozycyjną w PRLu, oraz jego wkład w obalenie systemu.
Wszystko to grozi nam w przypadku wygrania Andrzeja Dudy. Dlatego, proszę Was, i proszę Cię - każdego z osobna - idź w niedzielę na wybory. Zagłosuj na Trzaska.
submitted by TheRealDynamitri to Polska [link] [comments]


2020.06.17 15:18 Spxce [EU-FR] [H] IDB60 bundle [W] PayPal

Timestamp
Hello there,
I'm relisting my IDB60 here since I didn't found a buyer last time. Prices are in EURO, shipping NOT included (pm me for a quote).
Built with WKL top and 67g tangerines v2 (lubbed with a mix of kytox and filmed). Cherry snap-in stabs, toothpick modded, clipped and lubbed. Additional brand new PCB (tested and fully functional) and stantard top. Super great condition, TX bag not included. It has some small dent on the back corner
I'm asking 250 for the board sold, 30 for the pcb and 40 for the standard top sold. Buy all three and it's yours for 300.
Comment here before PM please.
submitted by Spxce to mechmarket [link] [comments]


2020.05.17 13:38 Spxce [EU-FR] [H] IDB60 bundle, GMK Olive bundle [W] PayPal

Timestamp
Hello there !
I have some stuff I don't really use for sale, shipping not included :

Item Description Price
IDB60 bundle WKL IDB60 built with 67g tangerines v2 (lubbed with a mix of kytox and filmed). Cherry snap-in stabs, clipped and lubbed. Additional brand new PCB and stantard top. Super great condition ! TX bag not included. Additional pictures here and Small dent on the back corner 370 euro
GMK Olive bundle Base + spacebars. Never used, only mounted on the IDB60 for some photos. 230 euro SOLD
Comment here before pming please.
submitted by Spxce to mechmarket [link] [comments]


2020.04.10 12:25 myholoic20 Kulturystyka i stosowanie lekow

08/08/2018
Wkrotce minie 120 lat od pojawienia sie fizyka kulturystyki w Hiszpanii. A nawet nielegalne stosowanie sterydow i innych lekow i lekow w celu wzmocnienia ich miesni pozostaje w cieniu sportowcow.
Ten artykul ma na celu oczyszczenie wizerunku sportu z wielkim hobby w naszym kraju, w ktorym znaczna wiekszosc jego praktykujacych w ogole nie naduzywa tych narkotykow, a tak naprawde najwiecej spozywanych sterydow ma naturalne pochodzenie, wiec nie maja skutkow ubocznych dla organizmu.
Z drugiej strony nie jest zaskakujace, ze zla reputacja tego sportu trwa, gdy dochodzi do skandali medialnych, takich jak aresztowanie Mister Universe, Manuela Manchado, za handel nielegalnymi narkotykami, firma, ktora sprzedaje ponad 1500 milionow euro rocznie. sam rok w Hiszpanii.
Ale w praktyce kazdego sportu, choc czesciej w tych, ktore maja na celu zwiekszenie masy miesniowej i poprawe wynikow, takich jak kulturystyka, stosuje sie szeroki asortyment lekow, w niektorych przypadkach nielegalnych lub nielegalnie dostarczanych. Zdarza sie to dosc czesto w przypadku androstendionu, hormonu wzrostu, erytropoetyny, niektorych lekow moczopednych i niektorych stymulantow, takich jak amfetamina, efedryna i pseudoefedryna.
Sposrod nich anaboliki lub sterydy sa najbardziej pozadane i spozywane do tej pory.
Sterydy lub anaboliki dla sportowcow
Te produkty majace na celu zwiekszenie masy i sily miesni sa w wiekszosci nielegalne, ale na szczescie szalone sterydy objetosci, sily i wytrzymalosci juz przybyly do ??Hiszpanii i sa calkowicie legalne, wiec jesli chcesz: wez Strongman ze sterydami bez skutkow ubocznych i szybkich rezultatow w Hiszpania, cos, co ostatnio bylo niemozliwe.
Mozesz dowiedziec sie wiecej o tej konkurencji, skierowanej do najsilniejszych mezczyzn na swiecie, w artykul o Strongmanie i kulturystyce do ktorego przekierowuje ten link i zrozum, dlaczego nadmiar tluszczu jest tak wazny dla silniejszych mezczyzn.
Dlatego wazne jest, aby wiedziec, jakiego rodzaju steryd anaboliczny lub sterydowy powinnismy stosowac w zaleznosci od rodzaju aktywnosci fizycznej, ktora zamierzamy wykonywac, lub tego, jaka wydajnosc miesni chcemy uzyskac. Trzeba wiedziec, ze istnieja dwa glowne efekty w konsumpcji tego rodzaju sterydow. Z jednej strony anaboliczny, ktory zwieksza mase miesniowa, az drugiej androgenny, ktory aktywuje cechy plci meskiej, takie jak zarost i glebia glosu.
W kazdym razie stosowanie tych produktow wiaze sie z powaznymi zagrozeniami dla zdrowia i skutkami ubocznymi o roznym nasileniu, takimi jak wzrost piersi u mezczyzn, utrata skory glowy, bezplodnosc, impotencja, ciezki tradzik, zwiekszone mozliwosci zerwania sciegna lub zapalenie sciegien, guzy i zaburzenia watroby, zmiany poziomu cholesterolu, nadcisnienie, problemy z sercem i krazeniem, zaburzenia psychiczne ... a u kobiet moze przyciemnic glos, zwiekszyc cialo wlosow i doprowadzic do zaniku miesiaczki (brak miesiaczki).
Na szczescie sportowcy maja dzis dostep do alternatywy dla tych nielegalnych sterydow, aby uzupelnic diete silnymi treningami i uzywac bardzo silnych legalnych sterydow naturalnych.
W artykul napisany przez Pharmatrust.org na temat Crazybulk.es , do ktorego mozna uzyskac dostep za posrednictwem tego linku, masz wszystkie informacje na temat tego legalnego sterydu, ktory jest w 100% naturalny, i umieszcza go jako odniesienie w ekstremalnych suplementach kulturystycznych do Crazy Bulk, dzieki ktorym szybko budujesz szczuple, silne i uksztaltowane ciala.
Oczywiscie nie zaszkodzi pamietac, ze jest to najlepszy sposob na osiagniecie idealnego typu ciala, ale ze jest to mozliwe i dziala skutecznie tylko wtedy, gdy polaczysz dobra diete z rutyna cwiczen. Crazy Bulk to swietny spalacz tluszczu i widac, jak w krotkim czasie zamienia sie w mase miesniowa. Ponadto, majac pewnosc, ze przeszedl niezbedne i obowiazkowe kontrole zdrowotne i jest zgodny ze wszystkimi przepisami prawa.
Dzieki spozywaniu tego sterydu unikniemy zwyklych zlych praktyk u niektorych kulturystow, ktorzy zagrazaja zdrowiu. Jak wiemy, sa one zwykle stosowane w tych sportach i dyscyplinach, ktore wymagaja niskiego poziomu tluszczu i wagi, takich jak kulturystyka. Dzieki tej zmianie nawykow konsumpcyjnych oczyscimy wizerunek sportu, ktory zasluguje na najwyzszy szacunek, a jednoczesnie zadbamy o zdrowie jego uczestnikow, ktorzy czasem moga stac sie bezbronni, pozwalajac sie byc w wyniku zlej diety i naduzywania nielegalnych i niebezpiecznych sterydow anabolicznych.
submitted by myholoic20 to u/myholoic20 [link] [comments]


2020.04.03 09:20 myholoic20 (PRAWDZIWA) HISTORIA PRZEMOCY

Trzymaj ninja, ciala filmowe, silownie lub rozczlonkowane. I oczywiscie eksplozje. Dodaj Marka Wahlberga, Dwayne Johnson i Anthony Mackie, a bedziesz mial rezysera Michaela Baya w sosie. Ubezpieczenie? Poniewaz „Bol i pieniadze”, komedia oparta na nieprawdopodobnej zbrodni, ale realna jak samo zycie, jest jedna z niespodzianek tego roku.
re ios, chcialbym zrobic kontynuacje tego filmu , wyznaje Michael Bay do FOTOGRAMAS. Jego entuzjazm jest szczery i pokazuje to Bol i pieniadze , strzal miedzy dwoma ogromnymi Transformatory raty, byl przerwa dla najbardziej pirotechnicznego rezysera w Hollywood. Ale niestety nie moge , dodaje w tej chwili, swiadom, jak trudno jest sledzic prawdziwa historie z jej bohaterami juz za kratkami. Swietnie sie bawilem, krecac go, bo to bylo jak powrot do szkoly filmowej. Budzet byl bardzo, bardzo maly, wiec musielismy sie kontrolowac. Musisz znalezc sposob, aby wygladal na drogi, ale tani i szybki.I to bylo. Bay strzelil w 40 dni i przy budzecie 20,8 mln euro, niewielka zmiana w porownaniu do prawie 6 miesiecy i 160 mln euro, ktore kosztowaly jego ostatnia dostawe robotow, Transformers: The Dark Side of the Moon(2011).

PRAWDZIWE FAKTY

Prawdopodobnie epigraf na podstawie prawdziwych wydarzen nigdy nie byl tak potrzebny jak w Bol i pieniadze poniewaz historia pelna jest szczerze niewytlumaczalnych sytuacji. To klasyczny przypadek, w ktorym rzeczywistosc przebija fikcje , mowi producent Donald De Line. Studia mialy problemy z zaakceptowaniem scenariusza. Mysle, ze gdyby to byla cala fikcja, nigdy nie zostalaby zastrzelona . W koncu mamy zielone swiatlo ... Chociaz to kosztowalo: Michael Bay dziesiec lat temu mial na oku te niesamowita, prawdziwa historie. Szukalem zwariowanej komedii i podobala mi sie mieszanka postaci. Jego zyciowa filozofia jest szalona. Sa to ludzie, ktorych szczescie zalezy od wielkosci tricepsa lub wielkosci ich osobnikow, wspomina dyrektor. Po promowaniu ostatniego Transformatory Powiedzialem do studia: Zrobie ten film. Zrobie to bardzo szybko i nadal bede mial czas Transformatory 4 ... Ale zrobie to.
Chociaz wydarzenia mialy miejsce w polowie lat 90., poczatek scenariusza znajduje sie w serii artykulow dziennikarza Pete Collinsa opublikowanych w Miami New Times lata pozniej To wlasnie tam dostajemy ton, mowi scenarzysta Christopher Markus. Collins demonstruje doskonala bieglosc w laczeniu komiksu i makabry. W rzeczywistosci jest swietnym manipulatorem i sprawia, ze ??czytelnik idzie tam, gdzie chce. Bardzo dobrze poruszaj sie po tej cienkiej linii. Nasza nadzieja bylo zachowac ten ton i oddac go sprawiedliwosci. Markus napisal scenariusz ze Stephenem McFeely. Tandem napisal cztery rece w sadze Opowiesci z Narniii Kapitan Ameryka . McFeely konczy:Najbardziej zaskakujaca rzecza w prawdziwej historii jest to, ze wszystko poszlo do tej pory z tak mala inteligencja . Byly idealnym polaczeniem glupoty i zla, jesli mozna to tak nazwac.
Skrypt jest wierny faktom i esencji postaci, ktore wstrzyknely anaboliki do amerykanskiego snu. Skrot, ktory doprowadzil ich do zaplanowania idealnej zbrodni i zamiany swoich poczatkow ... na innych. Michael Bay jest takze czlowiekiem z zasady: Nie chcialem z nimi rozmawiac ... Ale chcialem rozmawiac z ludzmi, ktorzy ich znali . Kilka dodatkow na silowni bylo jego kolegami i powiedzialo, ze sa urocze. W rzeczywistosci byli manipulatorami. Mysle, ze to, czego nauczylismy sie od detektywa w sprawie i z opublikowanych opowiadan, bylo wiecej niz wystarczajacym materialem, aby przejsc dalej.
REKLAMA - CZYTAJ PONIZEJ
Aktorzy mieli do czynienia ze zlymi postaciami, ktore jednak musialy kontaktowac sie z publicznoscia. Wiedzielismy, ze nasza misja bylo uczynienie ich na tyle milymi, abys chcial towarzyszyc im w ich podrozy, chociaz niekoniecznie byli po ich stronie , odzwierciedla Mark Wahlberg , kto pozniej odkrywa: Prawda jest taka, ze ??tez nie myslalem o tym za duzo. Chcial pokazac zarowno swoja obsesje na punkcie kulturystyki, jak i wyjasnic, ze ten facet byl wariatem.

ROLKA W MIAMI

Prawdziwe wydarzenia mialy miejsce w Miami i przeniesienie produkcji przez Michaela Baya nie bylo problemem. To moj trzeci film w Miami. Mieszkam tu od kilku lat. Miasto jest dla mnie bardzo mile i dolozylo wszelkich staran, aby mi pomoc. Ma specjalna teksture, interesujaca mieszanke kulturowa, wiele roznych wyglada . Probowalem zrobic film w wielu kolorach. Bay nie jest jedynym czlonkiem zespolu mieszkajacym w Miami. Dwayne Johnson jest zainstalowany w miescie od ponad 20 lat i doskonale pamieta silownie, w ktorej przygotowano plan porwania. The Sun Gym bylo wowczas nieslawnym miejscem i pojawia sie bardzo dokladnie w filmie, Johnson mowi.Kiedy trenowalem Hurricanes, druzyne pilkarska University of Miami, niektorzy gliniarze, ktorzy cwiczyli z nami, rowniez odwiedzali te silownie. Historie, ktore opowiadali, nie mialy spac.

BOL I MIESNIE

Wiodace trio, Wahlberg, Johnson i Mackie, pomimo tego, ze sa aktorami, ktorzy nie sa pozbawieni miesni, przeszli przez dlugi proces treningowy. Dwayne Johnson, mistrz walki w nieskonczonosci, musial dodac 6 kilogramow masy miesniowej. Mark Wahlberg musial wygrac 20. On rzucil mnie na silownie o 4:30 rano, przed pojsciem na sesje, on mowi. Anthony Mackie i ja trenujemy razem. Bylismy bardzo zdyscyplinowani, prawdziwi profesjonalisci ... Ale Dwayne nie raczyl pozwolic nam trenowac z nim. Powiedzialo: Tam jest tylko jeden Skala w miescie ... I tak dalej . Wahlberg wykorzystuje kazda okazje, by uszczypnac swojego kastera. Tak jak Johnson. Jego jest muskularny bromance .
Ale jesli jest ktos, kto bierze na siebie to wszystko, to Tony Shalhoub. Bohater serialu telewizyjnego Mnich gra Victor Kershaw, aroganckiego milionera, znienawidzonego przez wszystkich i ktorego zespol zamienia w swoj cel. Jego postac jest nie tylko porwana i torturowana: probuja go zamordowac nawet trzykrotnie ... Bez powodzenia. Historia jest prawdziwa , aktor kladzie nacisk na nasza niewiare. Rozbili jego samochod, ale mial na sobie pas bezpieczenstwa. Probowali spalic jego pojazd, a potem kilka razy go przejechano. To cud, ze przezyl. Mysle, ze jego sekretem byla nienawisc: nienawidzil tych facetow. To dalo mu sile do zycia.W tej niesamowitej opowiesci jedynym, ktory wydaje sie miec glowe na swoim miejscu, jest Ed DuBois, detektyw, ktory chcial sluchac Kershawa i zdemaskowac tych tandetnych przestepcow. Poznalem moja postac w polowie sesji, Ed Haris, osoba odpowiedzialna za wcielenie tego , Powiedz nam. Z ulga znalazlem kogos, kto moglby potwierdzic te szalona historie . Grajac z kims prawdziwym czujesz pewna odpowiedzialnosc, chcesz zachowac esencje tej osoby. Harris, ktory pracowal juz z Michaelem Bayem La Roca (1996), pamieta, jak zareagowal po przeczytaniu scenariusza. ja wybuchnal smiac sie , mowi nam miedzy smiechem. Myslalem, ze to bylo naprawde ekstrawaganckie. Kiedy Michael zaoferowal mi postac, powiedzialem sobieOczywiscie bedzie fajnie!

TRANSFORMATORY 4

Filmowanie Bol i pieniadze opuscil Michaela Baya i Marka Wahlberga z tak dobrym gustem, ze planuja powtorzyc sie jako de facto hity z Transformatory 4. Ten nowy rozdzial, ktorego premiera zaplanowana jest na lato, przedstawia odrodzenie sagi. Poprzednie raty nadal istnieja, ale istnieje powod, dla ktorego obsada zmienia sie calkowicie , przesuwa sie dyrektor. Film musi sprawic, ze poczuje sie pelen, ze stanowi wyzwanie. Jesli nie, ja nie. Ta nowa tasma to robi. Dzieki temu zrobie rzeczy, ktorych jeszcze nie zrobilem i chce sprobowac. Jak krecenie w IMAX 3D, jeszcze trudniejsze, ktore podnieca Bay ... Ale czy wroci do malych filmow? Cholera oczywiscieApostille.
submitted by myholoic20 to u/myholoic20 [link] [comments]


2020.03.16 12:28 rabbitcfh Koronawirus - oficjalny megawątek

Weekend się niestety skończył, koronawirus dalej z nami.
Ten wątek to kontynuacja megawątku koronawirusowego + dwudzionkowego. Jeśli zadaliście pytanie w tamtym temacie, a nie otrzymaliście na nie odpowiedzi, piszcie jeszcze raz tutaj.
Wszelkie pytania, spostrzeżenia i aktualności koronawirusowe starajcie się wrzucać w tym temacie. Dodatkowo będziemy uaktualniać ten post z najważniejszymi wydarzeniami i informacjami związanymi z koronawirusem. Jeżeli macie jakieś propozycje dotyczące tego megawątku lub chcielibyście zobaczyć dodatkowe informacje w tym poście, dajcie znać.
Ostatnia aktualizacja: 11:32, 21.03
21.03 Koronawirus. Najnowsze informacje z Polski i świata [RELACJA]
Wydarzenia z Polski
21.03 - 439 zakażeń.
20.03 - Stan epidemii w Polsce. Nakaz udostępniania nieruchomości, nadal bez stref zero
17.03 - Rząd poddany kwarantannie. Testy wszystkich ministrów
16.03 - PKP Intercity zawiesza niektóre kursy. Sprawdź listę
16.03 - Minister zdrowia: mamy transmisję poziomą koronawirusa w Polsce
16.03 - Zawieszone loty wewnątrzkrajowe. Tak zdecydował premier
Wydarzenia ze świata
19.03 - Główny negocjator ds. brexitu Michel Barnier zakażony koronawirusem
17.03 - Euro 2020 przesunięte na przyszły rok
16.03 - Niemcy zamykają granice
Koronawirus - informacje i porady
Ogólne informacje na temat koronawirusa na pacjent.gov.pl - szukasz informacji dot. koronawirusa? Zadzwoń na bezpłatną Telefoniczną Informację Pacjenta dostępną pod numerem 800 190 590
Główny Inspektorat Sanitarny
Koronawirus na gov.pl
Grupy podwyższonego ryzyka (po angielsku)
Objawy COVID-19 kontra przeziębienia i grypy - u/mrozulka
Mapa przypadków koronawirusa w Polsce z google'a
Oficjalna rządowa mapa przypadków podzielona na powiaty - u/praesent
Mapa przypadków koronawirusa na świecie
Mapa przypadków w Polsce i na świecie - u/bobfrutt
Tak myć rączki ;)
Oficjalny przepis na płyn antybakteryjny - u/beziko
Które sklepy będą zamknięte, które otwarte? Ministerstwo Zdrowia publikuje pełną listę - u/MisColargol
Zalecenie powrotu do miejsc stałego zamieszkania dla studentów zamieszkujących w domach studenckich - u/phonphon96
submitted by rabbitcfh to Polska [link] [comments]


2020.03.06 16:36 newkoszulka Matthijs de Ligt wciąż potrzebuje czasu, aby dostosować swoje życie w Turynie

To było absolutnie gorzkie rozczarowanie dla Juventusu, że ponieśli porażkę 1: 0 z Lyonem w pierwszym meczu 1/16 Ligi Mistrzów UEFA. Matthijs de Ligt został przypadkowo ranny przez kolegę z drużyny podczas gry. 20-letni obrońca napotkał już trudności w swoim życiu w Turynie po przeprowadzce z Ajaxu zeszłego lata. Mężczyzna powiedział, że robi krok po kroku po katastrofalnym debiutanckim występie 31 sierpnia. Ponadto De Ligt nie radził sobie najlepiej w ostatnich meczach eliminacyjnych do Euro 2020 w Holandii.
Nowa epidemia koronawirusa zmusiła wiele wydarzeń sportowych we Włoszech do odwołania lub przełożenia. Zmieniona data półfinału została jeszcze potwierdzona. Finał Coppa Italia również musi zostać przełożony na 20 maja. Cristiano Ronaldo wrócił do pracy w środę po podróży do domu, aby odwiedzić swoją matkę. Ale on i jego koledzy z drużyny wciąż nie wiedzą, kiedy drużyna zagra w swoją grę. Gwiezdny mężczyzna jest również chętny do noszenia Mistrzostwa Europy 2020 Koszulki Piłkarskie Portugalii, aby zagrać na Euro 2020.
Drużyna Portugalii wprowadziła nową generację graczy. Nani był kapitanem kraju po tym, jak Cristiano Ronaldo został zmuszony do kontuzji. 33-latek chce przyjąć rolę, którą może wnieść do Portugalii tego lata. Marzy, aby ponownie założyć Koszulki Piłkarskie Mistrzostwa Europy 2020. I może również zapewnić coś takiego, jak przywództwo i doświadczenie najlepszego momentu tego zespołu.
submitted by newkoszulka to u/newkoszulka [link] [comments]


2020.02.17 15:49 BlackDevil13 Szantaże, sutenerstwo, łapówki i haracze W roli głównej: GROM COMBAT mjr. Jacek Kowalik, sutener, przestępca Dariusz Wójcik oraz mordercy z Nangar Khel Borysiewicz i Ligocki. Na czyje zlecenie powstał paszkwil Onetu?

Szantaże, sutenerstwo, łapówki i haracze W roli głównej: GROM COMBAT mjr. Jacek Kowalik, sutener, przestępca Dariusz Wójcik oraz mordercy z Nangar Khel Borysiewicz i Ligocki. Na czyje zlecenie powstał paszkwil Onetu?

Szantaże, sutenerstwo, łapówki i haracze W roli głównej: GROM COMBAT mjr. Jacek Kowalik, sutener, przestępca Dariusz Wójcik oraz mordercy z Nangar Khel Borysiewicz i Ligocki. Na czyje zlecenie powstał paszkwil Onetu?

Szantaże, sutenerstwo, łapówki i haracze
W roli głównej: GROM COMBAT mjr. Jacek Kowalik, sutener, przestępca Dariusz Wójcik oraz mordercy z Nangar Khel Borysiewicz i Ligocki.

Zdjęcie: Były dowódca JW GROM płk Piotr Gąstał z oficerami – przestępcami.
To odpowiedź na haniebny i kłamliwy paszkwil portalu Onet.pl który, pojawił się na pierwszej stronie tego prestiżowego serwisu pod hasłem #wybieramyprawdę. Pod tekstem podpisali się Kamil Dziubka, Marcin Wyrwał i Edyta Żemła.
Bardziej kłamliwego i oszczerczego materiału od dawna nie można było zobaczyć. To ewenement, za którym kryje się fascynująca historia z osobami z pierwszych stron gazet w roli głównej.
Mowa o tekście, który znajdował się na pierwszej stronie Onetu – „Bogdan Węgrzynek, Giermek Księżnej Angeliki”. Już sam wstęp niczym z harlequina miał zbudować atmosferę.
Dlaczego taki tekst był przez Onet promowany jako numer jeden?
Dlaczego trójka dziennikarzy napisała obszerny tekst o rzekomym drobnym oszuście? – bo tak rysuje tę postać tekst.
Dlaczego człowiek, który nie jest osobą publiczną, tylko drobnym prywatnym przedsiębiorcą staje się tematem nr. 1 na całą Polskę?
I dlaczego w artykule dotyczącym niby Węgrzynka, na samym środku widzimy zdjęcie Angeliki Jarosławskiej Sapiehy?
Sprawa jest fascynująca, a w tym tekście znajdziecie odpowiedz na znacznie więcej pytań.
Bogdan Węgrzynek, którego przedstawiono w artykule Onetu, którego próbowano w ten sposób zdyskredytować, ośmieszyć, pozbyć wiarygodności, to człowiek, który w cieniu przez kilkanaście lat służył na rzecz Polski. Dzięki niemu zatrzymani zostali groźni przestępcy.
Na czyje zlecenie powstał paszkwil Onetu?
To bardzo niepokoi. Czy Ci niby rzetelni dziennikarze są opłacani przez przestępców?
Poniżej opisane są historie zatrzymania przestępców i osoby z pierwszych stron gazet oraz piastujące najważniejsze stanowiska w kraju, które są z nimi związane
Zanim do tego przejdziemy, zadajmy pytanie dotyczące paszkwilu Onetu.
Dziennikarze w tekście przytaczają szereg rzekomych wydarzeń, mających zdyskredytować Bogdana Węgrzynka.
Tekst może i robiłby wrażenie, ale ma pewną słabość – Ani jeden przytoczony świadek kluczowych wydarzeń, ani jeden bohater tej opowieści nie jest wymieniany z imienia i nazwiska (w odróżnieniu od Bogdana Węgrzynka i Angeliki Jarosławskiej Sapiehy), nie ma żadnych dokumentów, ani nagrań, mających poświadczyć rzetelność tych informacji, nie ma podanych miejsc i adresów, żadnych zdjęć.
Tekst pod kątem merytorycznym jest zupełnie bezwartościowy.
Tak napisać można o każdym, kogo się nie lubi lub na kogo dostało się zlecenie.
Znajdują się za to fragmenty mające zohydzić głównego bohatera, sprawdzić, by stracono do niego zaufanie. To czyni tekst zwykłym paszkwilem.
Zapytajmy więc dziennikarzy tego tekstu – Dlaczego nie podajecie nazwisk bohaterów, którzy wyprowadzali Węgrzynka, z jakiego miejsca? Z jakiego biura? Może zdradzicie publiczności, gdzie pracował w 2017 roku Węgrzynek? I gdzie tamtej wiosny miał biuro i rzekome barwnie opisane naszywki GROMu?
Nie odpowiecie. Bo to wszystko są kłamstwa, które opisujemy bardzo skrupulatnie w naszym prawdziwym artykule
#Bronimyprawdy.
Warto jeszcze nadmienić, iż niejaki Kamil Dziubka, autor tekstu, od jakiegoś czasu nękał i stalkował Angelikę Jarosławską Sapiehę. Codziennie wchodził na jej profile społecznościowe i próbował za wszelką cenę zdobyć serce jasnowłosej bussineswoman. Kiedy odrzucony absztyfikant poczuł gorzki smak porażki, zaczął atakować w sposób niebywały młodą kobietę, wykorzystując do tego narzędzia medialne.
Zacznijmy więc odkrywać fakty, podając – w odróżnieniu od dziennikarzy Onetu – nazwiska, daty i miejsca:
Za pieniądze, kupują stanowiska, funkcjonariuszy, ba – nawet ministrów.
Potrafią finansować bankiety, na których bawią się prokuratorzy, sędziowie czy komornicy.
Opłacają dziennikarzy, czy nawet sponsorują media by pokazać rzekomą uczciwość tych, których natychmiast powinno się odizolować od społeczeństwa.
W Polsce można nawet kupić akt łaski u Prezydenta RP.
Tak wygląda dzisiejsza rzeczywistość nieświadomych Polaków.
Dzisiaj w Polsce można zniszczyć każdego. Powstają fundacje i organizacje, które na zlecenie uruchamiają farmę trolli, by te niszczyły niewygodnych działaczy, konkurentów czy polityków. Ba nawet w samym Sejmie RP takie fabryki trolli skopiowano i pieniądze publiczne, pochodzące z pieniędzy ciężko wypracowanych przez Polaków przekazywane są na niszczenie… niewygodnych Polaków.
Dzisiaj publikujemy kolejną część informacji na temat osób, przestępców, których dosięgła ręka sprawiedliwości. Osób, które postanowiły za wszelką cenę zniszczyć człowieka, który przez lata pracował na rzecz Rzeczypospolitej.
Dariusz Wójcik często chwali się, że do chrztu podawał go sam Kiszczak.
Jak to się stało, że taki młokos otwiera w sercu Stolicy ekskluzywne burdele z byłymi oficerami Urzędu Ochrony Państwa, a w spółkach ma osoby z różnych służb?
Do burdeli, gdzie zatrudniane są Polki, Ukrainki i Tajki dołączony jest serwis wyjazdowy, którego ochroną zajmują się byli policjanci i GROM-owcy.
Burdele wyposażone są w ukryte kamery – takie same jak w burdelach afery podkarpackiej, aby zachowywać w pamięci (często potem wykorzystywane) upojne chwile; polityków, księży, funkcjonariuszy a także biznesmenów z pierwszych stron gazet.
Dariusz Wójcik do swego burdelu sprowadza często niepełnoletnie Ukrainki i Tajki; jako wyborny czy ekskluzywny towar. Również trunki są nie byle jakie.
Dziewczyny wiedzą co zamówić, a barman w zasobach ma unikalne medykamenty, które doprowadzają mężczyzn do szaleństwa.
Kiedyś okradzeni prezesi oskarżali te miejsca, gdy pod wpływem narkotyków czy tabletek zostawiali w tych lokalach za noc po kilkaset tysięcy złotych.
Parę lat temu było głośno o tym procederze z członkami rady nadzorczej jednej ze spółek skarbu państwa.
Do agencji towarzyskich – burdeli „Hustler” i „VegasClub” często zaglądają nietuzinkowi goście.
Wójcik dba o nich jak o perełki – pielęgnuje, częstuje szampanami za kilkaset złotych. Dariusz Wójcik- suteren opowiada swoim gościom różne nieprawdopodobne historie, ale też dzięki swojej wyobraźni i fantazji rozwija kolejne firmy.

Zdj – zródło: PAP
Szczyci się Centrum Nurkowym Dive4Fan, firmę eventową Loft44, zakłada salon urody i kosmetyczny, pizzerie, firmę IT, a także działalność detektywistyczną.
Często wymienia barmanów i bramkarzy, choć jednego sobie upodobał najbardziej.
Z bramkarzami często się nie rozlicza twierdząc, że wszyscy go oszukują. Trzeba przyznać, że bramkarz za noc w pracy u Wójcika potrafił wyciągnąć całkiem sporą sumę.
Wójcik dorabia się wielkich pieniędzy, w jego stajni samochodów znajdują się bardzo ekskluzywne limuzyny: Maybachy, BMW, czy AUDI.
Dariusz Wójcik to niewysoki, szczupły blondyn, cherlawy i bojaźliwy. Dlatego opłaca funkcjonariuszy, którzy pilnują jego biznesu, zwłaszcza kiedy dostarczany jest „towar”.
Ekskluzywny „towar” kosztuje oczywiście sporo więcej i jest dla najwyższych elit.
Kiedy poznaje Jacka Kowalika, byłego oficera GROMu zaczyna się między nimi wielka przyjaźń. Oczywiście oparta o kasę.
Kowalik jest częstym gościem nocnych klubów Wójcika, korzysta z wszystkich atrakcji burdelowych komnat. Często robi w nich burdy, kiedy wypije za dużo. Chwaląc się historią jak z Jamesa Bonda
Wójcik wtajemnicza Kowalika w przestępczy proceder. Zakładają też fundację poświęconą byłemu założycielowi GROM ppłk Leszkowi Drewniakowi.
Wójcik wyposaża fundację w sprzęt, samochody. Kowalikowi kupuje nową brykę AUDI Q7.
Pracownicy nocnych klubów Dariusza Wójcika – barmani oraz zaufane dziewczyny faszerowali nieświadomych niczego klientów substancjami odurzającymi, aby Ci tracili kontrolę i wydawali więcej pieniędzy.
Dariusz Wójcik chwali się na lewo i prawo burdelowskimi zdobyczami, pozostawionymi przez gości domu uciech. Sam często korzysta z blachy policyjnej.
Wśród klejnotów koronnych pozostawionych przez bywalców można było znaleźć legitymacje poselskie, paszporty dyplomatyczne, odznaki funkcjonariuszów Policji, ABW, Urzędów Skarbowych i innych.
Ekipa X zaczyna swoją przestępczą działalność. Kowalik do współpracy zaprasza byłych komandosów, którzy są oskarżeni w procesie zabójstwa cywili w Nangar Khel – plutonowego awansowanego do stopnia sierżanta (chyba za mord na cywilach) Tomasza Borysiewicza i starszego szeregowego rez. Damiana Ligockiego. Tak dorabiali żołnierze, którzy żalili się prasie, że, nie mają na chleb. Błagali Dudę o ułaskawienie.
W Nangar Khel tak naprawdę strzelali do cywili jak do kaczek. Sam Petelicki czytając scenariusz walk i przeprowadzenie ataku przez Polaków wycofał swoje poparcie dla morderców. Obwiniał kadrę szkoleniową, za zbyt krótkie i mało profesjonalne przeszkolenie żołnierzy, którzy wyjechali na misję. Nikt z wioski nie wybaczył polskim żołnierzom mordu na cywilach, jak pisała Żemła w swoim artykule. Cywile ginęli w okropny sposób, a rannym nikt nie udzielił pomocy. Sami Amerykanie żądali ukarania Polaków, którzy nie podporządkowali się ani procedurom, a atak przeprowadzili bez pozwolenia.
Jednym z wielu przykładów przestępczej działalności Jacka Kowalika i Dariusza Wójcika jest relacja z Iwoną Gaweł – właścicielką Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wielokrotnie karaną za wyłudzenia kredytów bankowych i fałszowanie dokumentacji finansowej oraz ubezpieczeniowej.
W 2014 roku, w okresie, kiedy Gaweł była skazana prawomocnymi wyrokami, ze swojej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości pozbywa się niewygodnego dyrektora zarządzającego mieszkańca Szczecina.

![img](zoi4g0ibyhh41 " Zdjęcie: Dokumenty – kolejny wyrok skazujący Iwonę Gaweł za przestępstwa finansowe. Zdjęcie operacyjne.")
Jacek Kowalik z fałszywymi GROMowcami, pod bronią zmuszają dyrektora, aby podpisał wiele dokumentów, a następnie wyprowadzają go z firmy, grożąc, iż jeśli kiedykolwiek zbliży się do Iwony Gaweł znajdą go na końcu świata i „upierdolą”.

![img](ug4eax69yhh41 " Zdjęcie: Były dowódca JW GROM płk Piotr Gąstał z oficerami – przestępcami.")
Potem Iwona Gaweł płaci haracz. Można to nazwać ryczałtową opłatą za ochronę Jacka Kowalika.
W 2015 roku, już po tych wydarzeniach, Bogdan Węgrzynek zostaje prezesem zarządu ARP (pełni funkcję prezesa ARP, 8 miesięcy, następnie po wykryciu poważnych nieprawidłowości zgłasza odpowiednim organom kontrolnym spółkę ARP).
Gdy dołącza do firmy na prestiżowe stanowisko, spółka z pozoru wygląda wzorowo, co więcej – jest promowana przez agencje rządowe, takie jak PARP i NCBR, czy nawet Ministerstwo Gospodarki co skutecznie zachęca go do podjęcia tego wyzwania.
Po jakimś czasie i analizie sytuacji firmy, widzi, iż w firmie są nieprawidłowości, a co więcej – wyłudzone zostały milionowe dotacje unijne, oszukiwani są podwykonawcy. Na zaproszenie Iwony Gaweł w firmie pojawiają się wątpliwe osoby.
Bogdana Węgrzynka przed działalnością Iwony Gaweł zaczyna także ostrzegać wiele osób.
Kiedy Węgrzynek dla Iwony Gaweł i Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości organizuje pierwszy Światowy Kongres Klastrów w Dąbrowie Górniczej, przed wydarzeniem odbywa się konferencja prasowa. Po transmisji konferencji przez TVP, Węgrzynek dostaje wiele informacji iż Iwona Gaweł oszukała wiele osób i jest w świecie śląskiego biznesu „persona non grata”.
Bogdan Węgrzynek zarządza kontrolę w spółce ARP.
Iwona Gaweł zaczyna go szantażować, iż jeśli nie zatrzyma kontroli, to ona nie wypłaci pieniędzy za Światowy Kongres Klastrów, które zostały przelane na konto ARP od partnerów m.in. od Marszałka Woj. Śląskiego, Prezydenta Dąbrowy Górniczej czy innych sponsorów w wysokości kilkuset tysięcy złotych.
Pod nieobecność Węgrzynka do firmy wchodzą – jak oznajmia Iwona Gaweł – „funkcjonariusze CBŚP”, którzy zabierają komputer i twardy dysk z gabinetu Węgrzynka.
Potem okazuje się, iż byli to podający się za funkcjonariuszy Policji: Jacek Kowalik oraz Dariusz Wójcik…
Rzekomo chodziło o współpracę ARP z Prezydentem Żor. Faktycznie – Gaweł angażowała się w kampanię wyborczą prezydenta Żor Waldemara Sochy, a sam Prezydent pojawiał się w ARP kilkukrotnie na spotkaniach w cztery oczy z Gaweł. Socha, jak i przewodniczący rady maiasta bardzo blisko współpracowali z ARP. Sam przewodniczący Kosztyła był mecenasem w ARP.
Kiedy Węgrzynek wrócił z wyjazdu do ARP, Iwona Gaweł pokazała dokumenty z policji z nakazem wejścia i przeszukania pomieszczeń. Węgrzynek w tajemnicy przed Gaweł skontaktował się z policją. Okazało się, że nic takiego nie miało miejsca.
Po tym fakcie, powiadomił także ABW i funkcjonariuszy o sytuacji, która miała miejsce w ARP, szantażach Iwony Gaweł oraz o wszystkich nieprawidłowościach spółki, które jak należy zaznaczyć, miały miejsce przed jego dołączeniem do spółki ARP.
Iwona Gaweł informuje, że ktoś zgłosił donos i pokazuje dokument wystawiony przez CBŚ. Jak się okazało, dokument był podrobiony przez grafika Dariusza Wójcika.
Od swoich informatorów B.W. dostaje informacje, iż w burdelu Dariusza Wójcika wymieniane są maile między Iwoną Gaweł a Dariuszem Wójcikiem i Jackiem Kowalikiem. W klubie Hustler spotykają się także byli żołnierze z Nangar Khel. Razem obmyślają plan wejścia do ARP i strategię zastraszenia prezesa Bogdana Węgrzynka.
Kiedy Węgrzynek przesyła otrzymane informacje do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zaczyna się pełny monitoring działalności Iwony Gaweł, Dariusza Wójcika, Jacka Kowalika oraz opłacanych przez przestępców funkcjonariuszy policji i ABW.

Zdjęcie: Dokumenty – kolejny wyrok skazujący Iwonę Gaweł za przestępstwa finansowe. Zdjęcie operacyjne.
Pod nieobecność Węgrzynka, do ARP przyjeżdżają Wójcik i Kowalik. Iwona Gaweł żali się, iż jest osaczona przez Węgrzynka.
Panowie przyjeżdżają swoimi Q7, opowiadają, że zaangażują do tego więcej osób, zwłaszcza byłych funkcjonariuszy służb, oraz byłych oficerów Policji i ABW.
Za kwotę 500 000 zł chce pozbyć się Węgrzynka z Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
Iwona Gaweł zdradza również, iż jej życiowym partnerem jest były prezes Trybunału Konstytucyjnego Jerzy Stępień.
Stało się jasne, dlaczego Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Iwony Gaweł tak dobrze wyglądała na pierwszy rzut oka. I dlaczego miała tak dobre referencje.
Jerzy Stępień skutecznie wspierał swoją kochankę. Pomagał Iwonie Gaweł uniknąć wyroków skazujących za swoje poczynania, bowiem za swoją przestępczą działalność powinna bezwarunkowo siedzieć w zakładzie karnym.
15 kwietnia 2015 roku odbywa się w Katowicach kolejna edycja Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Funkcjonariusze monitorujący Gaweł, Kowalika i Wójcika montują swoje urządzenia w II budynku należącym do ARP, który wynajmowany jest przez firmę SYRION.
W Katowicach agenci ABW spotykają się z Węgrzynkiem informując, iż tego dnia planowana jest akcja w ARP, ale funkcjonariusze informują go, że wszystko monitorują i zabezpieczają.
W momencie, kiedy Węgrzynek rozmawia z funkcjonariuszami dzwoni Iwona Gaweł, myśląc iż Węgrzynek jest obecny na kongresie. Faktycznie Węgrzynek brał udział w kongresie, ale funkcjonariusze poinformowali go, iż to idealna okazja, by rozpracować Iwonę Gaweł i jej kolesi.
Już w Katowicach funkcjonariusze ABW podłączają i zabezpieczają podsłuch i radiolokator Węgrzynkowi. Do ARP jedzie zgodnie ze wskazówkami z drugą osobą, aby pokazał obiekt i przeszedł się po się po inwestycji. Chodzi o to, aby funkcjonariusze mieli czas dokładnie sprawdzić sprzęt i odsłuch zainstalowany na Bogdanie Węgrzynku.
Kiedy przyjeżdża do Agencji służbowym samochodem i z auta wychodzi z nim kolejna osoba, Gaweł, Kowalik i Wójcik są w wielkiej konsternacji.
Węgrzynek wchodzi do ARP i przedstawia Iwonę Gaweł. Rozmawiają chwilę, ale nie sposób nie zauważyć bladej, jąkającej się Iwony Gaweł, która jest wręcz sparaliżowana.
Węgrzynek znów zgodnie ze wskazówkami agentów ABW wychodzi z budynku głównego. Wchodzi do budynku, który wynajmuje SYRION, znajdującego się naprzeciw biura Gaweł. Funkcjonariusze ponownie sprawdzają sprzęt, odsłuchują, kiedy Węgrzynek rozmawia z właścicielami Syrionu. Agenci proszą, aby przeszedł się on jeszcze po inwestycji, elektrociepłowni ORC, budowanej przez Gaweł aby mieli trochę więcej czasu. Agenci czekają na kolejnego operacyjnego busa. Ustalają porządek działań wedle wcześniejszych procedur. Agenci ABW informują, że są w gotowości do natychmiastowego wejścia.
Proszą o rozwagę, ponieważ przestępcy są wyposażeni w broń palną.
Kiedy Węgrzynek wchodzi na plac budowy, widzi rozlokowane samochody: dwa AUDI Q7 Kowalika i Wójcika, oraz samochody byłych żołnierzy Nangar Khel oraz dwóch innych osób. Funkcjonariusze postawili na ochronie również swoich ludzi, aby mogli na bieżąco śledzić rozwój sytuacji.
Kiedy Bogdan Węgrzynek dostaje właściwy sygnał, z zaproszonym gościem wchodzą do Agencji.
Po chwili rozmowy Węgrzynek prosi dyrektora zarządzającego Jerzego Kozubskiego, aby z gościem pojechał do restauracji na obiad.
Iwona Gaweł zaczyna szlochać, że już nie ma siły na to wszystko, że agencja jest w fatalnym stanie, że te oskarżenia co do niej są wymyślone, że nigdy nie była karana, etc.
Iwona Gaweł chce zapłacić nawet milion złotych, aby Bogdan Węgrzynek wyniósł się z Agencji.
Ten staje się dla niej bardzo niewygodny. Węgrzynek naciska na Iwonę Gaweł, aby ta rozliczyła się ze swoimi podwykonawcami np. TT SOLAR, z panem Gutowskim, z Toper Bud, panem Nieużytkiem z firmy budowlanej, z firmą SYRION, gdzie posługiwała się fałszywymi fakturami, firmą od ociepleń czy firmy cateringowej Gastro oraz firmy, która instalowała elektrykę. Oszukanych firm przez Iwonę Gaweł jest naprawdę wiele. Jednym z prawników, którzy prowadzą procesy przeciwko Iwonie Gaweł i ARP jest kancelaria adwokacka KBZ i Partnerzy, Krzysztofa Żuradzkiego z Katowic.
Węgrzynek prosił, aby ta spłaciła Światowy Kongres Klastrów, który odbył się w Dąbrowej Górniczej. Na ten kongres klastrów bowiem pieniądze od partnerów i sponsorów wpływały na konto ARP do których dostęp miała Iwona Gaweł i jej córka Dominika Gaweł, która w tym czasie była członkiem zarządu i jedną z księgowych ARP. Były to pieniądze m.in. od Marszałka Woj. Śląskiego, Prezydenta Dąbrowy Górniczej oraz innych sponsorów. W sumie ponad kilkaset tysięcy złotych.
Po przyjeździe dyrektora Kozubskiego z gościem, Węgrzynek miał pojechać do Katowic i kontynuować udział w kongresie. Jednak poprosił dyrektora, aby ten odwiózł gościa na miejsce Europejskiego Kongresu Gospodarczego.
Iwona Gaweł i jej grupa amatorów oddychają z ulgą, nie mają pojęcia, że od samego rana są na pełnym monitoringu.
W sekretariacie zostaje asystentka Iwony Gaweł, Magdalena Mazurek.
Hasłem do wejścia funkcjonariuszy ABW, miało być wypowiedzenie słów „co robisz schowaj tą broń”.
Po kilku minutach do biura Iwony Gaweł wchodzi sutener z Warszawy Dariusz Wójcik z Jackiem Kowalikiem.
Od zewnątrz blokują drzwi Borysiewicz i Ligocki.
Sutener przedstawia się jako były GROM-owiec i człowiek ze służb, który z Kowalikiem brał udział w operacjach w Iraku i Afganistanie. Kompletnie nie ma pojęcia, iż Węgrzynek dokładnie wie kim on jest.
Wymachuje odznaką ABW i mówi o „Kisielu” (byłym operatorze GROM), który zawsze był nieudacznikiem i alkoholikiem, który w GROMie jest nikim.
Kowalik mówi jasno, że Iwona Gaweł jest pod ich ochroną.
Gaweł przynosi dokumenty do podpisu, aby ten złożył podpisy i wyniósł się z Agencji.
Dokładnie tak jak w scenariuszu, kiedy właścicielka ARP pozbywała się rok wcześniej byłego dyrektora.
Niestety nic nie idzie po jej myśli.
Jacek Kowalik prosi, aby Bogdan Węgrzynek nie robił zamętu i problemów. Wójcik zaczyna się histerycznie zachowywać, widząc, że Węgrzynek pozostaje na te groźby obojętny.
Do pokoju wchodzą Borysiewicz i Ligocki. Ligocki, wytatuowany goguś stara się być groźny, ale to Borysiewicz zamierza skraść show i zaimponować zebranym.
Skazani za morderstwa cywilów Borysiewicz i Ligocki mają przy sobie broń krótką.
Borysiewicz, prezentuje się jak największy cham klnąc i sapiąc. Takim kowbojskim grymasem wykrzyczał, iż zabijał już ludzi na misjach i nie zawaha się zabić kolejnej osoby.
Węgrzynek krótko skwitował przebierańca słowami: Jesteś za wielkie zero i nie rzucaj kurw tutaj przy mnie.”
Wywiązała się mała szarpanina, w trakcie której Węgrzynek chwycił za szyję nieustraszonego Borysa, który w sekundzie był blady jak właścicielka ARP Iwona Gaweł. Ligocki pchnął Węgrzynka, a Wójcik podwinął ogon i ulotnił się z gabinetu. Uspokoił sytuację Kowalik, który grzecznie mówił o tym, aby zapanować nad nerwami.
Węgrzynkowi nigdzie się nie spieszyło. Iwonie Gaweł i wynajętym bandytom również. Węgrzynek wiedział, że ta amatorka nie będzie trwać wiecznie.
– Funkcjonariusze mieli odsłuch wszystkiego co się dzieje w ARP, a panowie byli bardzo wylewni, dając tym samym bogaty materiał nagraniowy.
Potem Węgrzynek z przestępcami wyszli tylnymi drzwiami. Wsiedli do samochodu i pojechali w kierunku mieszkania należącego do Iwony Gaweł, które znajdowało się na jednym z osiedli w Chorzowie.
Było to mieszkanie, tzw. służbowe w którym mieszkał Węgrzynek. Właścicielka ARP Iwona Gaweł wieczorami kilkukrotnie przyjeżdżała do tego miejsca, aby odwiedzić Węgrzynka, którego darzyła bardzo głębokim sentymentem.
Nie był on jeszcze wtedy świadomy żadnych jej przestępstw, a tym bardziej planów na kolejne.
Za samochodem, w którym znajdował się Węgrzynek jechał samochód operacyjny ABW, gotowy do interwencji. Kiedy przyjechali do Chorzowa, udali się w kierunku mieszkania śmiejąc się pod nosem. Węgrzynek zabrał swoje rzeczy i wyszedł.
Borysiewicz i Ligocki, którzy towarzyszyli Węgrzynkowi nawet byli zdziwieni zachowaniem Węgrzynka. Nagrana została z tego momentu ciekawa rozmowa:
Kiedy zostawili go na parkingu, Borysiewicz powiedział Węgrzynkowi, żeby zapamiętał, że „Petelicki był skończoną kurwą i złamasem. Czarny też się wyłamał.” (Czarny – to pseudonim Sławomira Berdychowskiego, byłego GROMowca, założyciela i pierwszego dowódcy JW. AGAT.)
Ligocki dodał, że Petelicki niby wstawił się za nimi w procesie, ale w rzeczywistości nie zabierał głosu, kiedy go o to prosili. Na koniec dodał: „Kowalik i Wójcik ciebie zniszczą i pamiętaj, że pomimo, że trzymasz się blisko z GROMowcami, to jest ekipa, która w tym świecie rządzi.”
Węgrzynek odpowiedział grzecznie – Jestem wychowankiem Petelickiego, jestem człowiekiem honoru – dopadnę Was wszędzie. Gdyby Petelicki żył, pokazałby Wam, co to znaczy podszywać się pod GROM, a Kowalika nauczyłby pokory.
W służbach specjalnych o Borysiewiczu i Ligockim mówiono mało delikatnie – „chujopląty”, co oznaczać miało przebierańców, podających się za rzekomych specjalsów.
Po odjeździe przebierańców, po kilku minutach podjechał samochód operacyjny ABW i zabrał Bogdana Węgrzynka do Katowic do hotelu, gdzie spisali całą sytuację.
Następnego dnia Węgrzynek złożył szerokie zeznanie w prokuraturze.
Trzy dni później, złożył także zawiadomienie do CBA, Urzędu Skarbowego, NFOŚiGW, WFOŚiGW, PARP, oraz NCBiR.
Od tego czasu Kowalik, Wójcik, Ligocki i Borysiewicz byli pod kontrolą funkcjonariuszy.
Panowie posługiwali się fałszywymi dokumentami przeprowadzali kolejne usługi.
Powoływali się na wpływy w Instytucjach państwowych i u znanych polityków. Podszywali się pod funkcjonariuszy służb i policji.
Sam Węgrzynek 10 października 2017 r. doprowadził do głośnego zatrzymania na gorącym uczynku 4 osób w tym Dariusza Wójcika, kiedy ci przyjmowali 100 000 EURO łapówki w burdelu ochranianym przez Kowalika o nazwie HUSTLER. Tym razem powoływali się na wpływy w Ministerstwie Sprawiedliwości. To była tylko część pieniędzy z 4 000 000 nowego haraczu którego zażądał Wójcik.
Podczas tej zakrojonej akcji funkcjonariuszy CBA na Nowym Świecie, otoczyli burdel HUSTLER, ze wszystkich stron. W akcji brało udział wielu antyterrorystów. Kiedy w centrum Warszawy słychać było potężny huk ładunków wybuchowych to był sygnał rozpoczęcia nietuzinkowej akcji antyterrorystów. Drzwi niemal rozniosły się na strzępy, słychać było dźwięki rozbijanego szkła.
Tętniący życiem Nowy Świat usłyszał dźwięk rozbijającego się szkła i huk strzałów.
Wejście było wielkim pokazem kunsztu antyterrorystów – mówił Dawid S.
Uzbrojeni przestępcy byli zaskoczeni całą sytuacją.
Zatrzymano także funkcjonariusza policji, który współpracował z bandytami.
Kiedy Dariusz Wójcik, po dłuższych „wakacjach” wyszedł z więzienia, oznajmił wszem i wobec, że dopadnie Węgrzynka za wszelką cenę.
Nawiązał kontakt z kolejnym przestępcą, którego również rozpracował Bogdan Węgrzynek – Jackiem Pieńczakiem.
Pieńczak to przestępca mieszkający w Wolsztynie koło Poznania.
Jacek Pieńczak trudni się m.in. handlem bronią, wyłudzaniem podatku VAT i AutoCasco poprzez rozbijanie ekskluzywnych samochodów należących do swojej małżonki, Anity Karcz. Pieńczak współpracuje także z GROM-owcami, z jednym z nich – Wiesławem Woźnicą ma również spółkę BERLOPAC.
Pieńczak opłacał funkcjonariuszy CBA z Lubelskiej Delegatury strasząc najpierw swojego szwagra, a potem GROMowca Andrzeja Kusiołka „Kisiela”.
Coś musiało pójść nie tak z Iwoną Gaweł. Może przestała płacić haracz?
Ponieważ bandyci, którzy mieli zajmować się jej ochroną zaczęli publikować jej filmy erotyczne, na różnych portalach społecznościowych.
Sam Jacek Pieńczak zaczął opłacać dziennikarzy w tym znanego w świecie dziennikarstwa Piotra Nisztora, który dosyć, że zaprosił Pieńczaka na audycję do Polskiego Radia, prezentując go jako biznesmena to niejednokrotnie na swoim oficjalnym Twitterze pisał pochwalne peany o nim samym.
Nisztor również na jednym ze swoich oficjalnych portali społecznościowym chwalił się zdjęciem z karabinkiem ze strzelnicy należącej do Jacka Pieńczaka.
Tak właśnie wygląda dziennikarstwo w wykonaniu Nisztora.
Kilka dni później Nisztor opublikuje na Twitterze jedno z prywatnych zdjęć, okraszone komentarzem pełnym insynuacji. Zdjęcie jest skradzione z komputera pewnej osoby, która na nim widnieje. Nisztor opisuje zdjęcie jakoby było wykonane na Mazurach, co okazuje się nieprawdą.
Co ciekawe, zdjęcie to najpierw opublikowane było pod fikcyjnym kontem z nickiem WhiteDevil – opublikował je Jacek Pieńczak.
Erotyczny film w roli głównej z Iwoną Gaweł opublikowany w internecie przez Jacka Pieńczaka na profilu, który został dzięki prokuraturze usunięty, również obnażył innego dziennikarza mediów publicznych – Jacka Łęskiego.
W programie TVP Alarm! Jacek Łęski przedstawia Iwonę Gaweł jako ofiarę Bogdana Węgrzynka. W tle programu słychać przestraszony głos Gaweł. Ciekawe jest jednak to, że współpracownik UOP tzw redaktor Łęski nie natrafił na rzeczywistych poszkodowanych przez Iwonę Gaweł.
Były współpracownik UOPu i ABW Jacek „REDAKTOR” Łęski szykanował i próbował zdyskredytować Węgrzynka, umieszczając wypowiedź Iwony Gaweł o tym, jak to jest przez niego prześladowana. Łęski oprócz programu TVP Alarm, współprowadzi w TVP kontrowersyjny program „Studio Polska” z prominentką PiSu, a prywatnie nawet bardzo bliską jego przyjaciółką Magdaleną Ogórek. Wielokrotnie z tego programu usuwano niewygodnych gości, którym za wszelką cenę chciano zamknąć usta. W jednym z programów jeden z uczestników nie wytrzymał i przed kamerami na żywo powiedział, że Łęski szczuje na Polaków. Bardzo blisko zaprzyjaźniona z Łęskim współprowadząca stanęła w obronie Łęskiego strasząc gościa PiSowskimi sądami.
Dariusz Szymczyk i Waldemar Bozigórski
![img](ekm5nig2yhh41 " Zdjęcie – Bandyci zatrzymani na gorącym uczynku przez agentów CBA. Zródło: Gazeta.pl")
#grom #piotrgąstał #jwgrom #nangarkhel #kłamstwoonetu #onet #bogdanwęgrzynek #onetbogdanwęgrzynek
submitted by BlackDevil13 to u/BlackDevil13 [link] [comments]


2020.02.15 13:12 redkoszul Chelsea będzie miała bardzo trudny harmonogram

Chelsea podpisała w czwartek Hakima Ziyecha z Ajax za 40 do 44 milionów euro. Mężczyzna dołączył do Ajax w 2016 roku, wnosząc 48 bramek i 82 asysty dla klubu. Chelsea byłaby bardzo zadowolona z podpisania kontraktu z Marokiem. Ziyech zazwyczaj nosi Koszulka Chelsea nr 10 lub na prawym skrzydle. Jego przybycie doda głębi Bluesowi. Ziyech jest pierwszym trenerem, który Frank Lampard stworzył w Chelsea.
Chelsea od dłuższego czasu interesuje się Ziyech. Chelsea spotkała Ajax dwa razy w tym roku w Lidze Mistrzów, kiedy strzelił dziewięć bramek w 28 meczach. Chelsea strzeliła 16 bramek z 24 oczekiwanych bramek. Jedyną rzeczą, która stoi przeciwko Bluesowi, jest to, że mają bardzo trudny harmonogram w następnych grach. Mówi się, że Chelsea obserwuje letniego bramkarza Manchesteru United, Deana Hendersona, w letnim oknie transferowym. Mężczyzna odegrał ważną rolę w pożyczaniu Sheffield United.
Obrońca Chelsea, Kurt Zouma, chce udowodnić, że były trener Jose Mourinho się mylił. Francuski obrońca grał jako Portugalczyk jako nastolatek. Grał w kolejne 48 gier pod Mourinho i spędził okresy pożyczek zarówno w sStoke City, jak i Everton. 25-latek przywołał czas, w którym Jose Mourinho nazwał go „śmieciami”. Powiedział, że to go zraniło i wpłynęło na niego. Teraz nadchodzi okazja, że ​​może się sprawdzić w Koszulki Piłkarskie, ponieważ Chelsea zmierzy się z Spurs w przyszłym tygodniu.
submitted by redkoszul to u/redkoszul [link] [comments]


2020.02.09 15:41 Spxce [EU-FR] [H] Space65 with extras [W] PayPal, IDB60, other keyboards

Timestamps here
Hello mm !

What I have to sell :

Space65 in EVA-2 colorway (red body, red plate and e-white badge) :- Built with cleaned and perfectly modded vintage blacks (tx black film, Sprit 68gr spings and carefully lubbed with a mix of Krytox), VERY smooth switches,- Current layout is 7u spacebar and split backspace,- It'll come in its original box with an extra pcb still sealed in its little box.
I'm letting this beautiful keyboard go to fund another project. I bought it on December on the graystudio website when the extras went live but top mount is not my thing after all. It's in pristine conditions, I have only used it for two hours.
I'm looking to sell this for 500 euro incl PayPal fees. This does not includes shipping, pm me for a quote. I'll only send it with tracking and insurance.
Sold to u/steelbone532

What I'm looking for :

- IDB60, preferably with normal or wkl top unbuilt or with linears, it'll be perfect if it comes with an extra pcb.
- Any other bouncy bouncy keyboards, shoot me a pm, worst I can say is no :)

Comment here before pm please.
submitted by Spxce to mechmarket [link] [comments]


2019.09.24 19:25 JoseMikey AskPolska: czemu Złoty jest tak słaby w porownaniu do innych walut regionu? (Dane w poscie)

Witajcie! Zastanawia mnie czemu Polska złotowka jest tak slabiutka waluta:
https://www.money.pl/pieniadze/forex/waluty/forex,czkpln.html
Jak wejsc na ten wykres i wybrac MAX to widac ze od polowy lat 90tych Korona Czeska zyskuje wobec zlotowki wlasciwie caly czas. Niezaleznie od wladzy w PL i CZ czy sytuacji makroekonomicznej. Juz jest 80% wiecej warta i jk tak dalej pojdzie to bedzie dwa razy tyle.
Co kryzys to Korona spada mniej. A co koniec kryzysu zyskuje wiecej.
Zeby bylo ciekawiej podobnie zachowuje sie forint, choc nie tak ektremalnie, mimo ze Wegry mialy potezny kryzys a teraz maja Orbana.
Jak widac u nas to nie wina PO czy PiS, bo tak jest za kazdej wladzy.
Wiec czy ktos kto ma jakas wiedze ekonomiczna moze mi wyjasnic czemu akurat waluta suzego kraju jest taka slaba. Czy to sztucznie utrzymywane zebysmy byli “Bangladeszem Europy”? Czy nam ciagle inwestorzy nie ufaja, bardziej niz krajom osciennym?
Wszelkie odpowiedzi mile widziane, bo sprawa mnie od dawna frapuje, nie znam drugiej tak zachowujacej sie waluty. I nie wiek skad akurat nasza dostala to wyroznienie.
I w sumie tez nasuwa sie pytanie czmeu ludzie nie chca Euro, bo na logike zarabialiby nieco wiecej, a chociaz stabilniej, a tlum rzeczy ktore kupujemy ma ceny przeliczane z euro lub dolarow, cala elektronika, leki, samochody itp...
submitted by JoseMikey to Polska [link] [comments]


Euro Lube - YouTube Euro Lube EUROLUB High-Performance Engine Oil for Motor Sport Autorider EuroLub - YouTube Review: Steelman Euro Lube Applicator Brush, Angled, Stiff ... EURO CLUB - OFFICIAL TRAILER - YouTube

EUROLUB

 1. Euro Lube - YouTube
 2. Euro Lube
 3. EUROLUB High-Performance Engine Oil for Motor Sport
 4. Autorider EuroLub - YouTube
 5. Review: Steelman Euro Lube Applicator Brush, Angled, Stiff ...
 6. EURO CLUB - OFFICIAL TRAILER - YouTube
 7. Euro Golf Club - YouTube

Click Link In Description To BUY ! https://www.amazon.com/dp/B00F92YCXA?tag=abetul33-20 - Steelman Euro Lube Applicator Brush, Angled, Stiff Bristles, For Pa... Directed by: Ali Zamani Producer: Zeus Zamani, Justin Jones and Bobby Emprechtinger Co-Producer: Colin Randall DoP: Brian Vilim www.azfilmstudios.com Choosing the Right Oil for Your Euro Car - Duration: 16:06. ECS Tuning 152,678 views. 16:06. Konrad Auto Teile Technik Eurolub Schmierstoffe Hersteller Motoröle - Duration: 6:22. Euro Petroleum is an independent oil lubricants manufacturing company. Euro Petroleum has experienced a fast growth due to management background and professi... Enjoy the videos and music you love, upload original content, and share it all with friends, family, and the world on YouTube. Engineer Mohammad Ali:-0315-5413863 S.Enggineer Shaikh Imran:-0333-5415562 #We_are_ #Authorized_distributor_and_Service_Engineers_of_Euro_Petroleum UAE_PAK_f... Have you ever have to relieve yourself while playing golf? Now you can without having to escape to the woods! the Euro Club has easy cleanup with no embarras...